Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


28.06.2016

Lagring og bruk av hestegjødsel

På samme måte som for all annen gjødsel er det krav om at hestegjødsel blir lagret og brukt på en slik måte at det ikke fører til forurensning eller fare for smitte.


02.04.2013

Tillatelser

Utslipp er regulert i forskrift og utslippstillatelser.


05.03.2013

Tilsyn

Fylkesmannen fører hvert år tilsyn med forurensning ved bedrifter. Her kan du lese mer om regelverket og hva vi ser etter, hva vi finner og hvordan vi følger opp etter tilsynene.

Fylkesmannens miljøvernavdeling utfører tilsyn på mange områder.


19.10.2012

Eksempel på hvordan en kontrollaksjon ved bilverksteder går for seg

Jørgen Sandberg hos Sandberg Auto hadde mange rutiner i hodet, men ikke alle på papiret, noe man bør ha. Han var førstemann ut da miljøvernavdelingen denne uken startet kontroll av små verksteder.