Miljøtiltak

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Fylkesmannen skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meir


20.12.2018

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oslo og Viken tar form

Hva er de største miljøutfordringene for jordbruket i vår region? Hvordan skal vi bidra til bedre vannmiljø? Hvordan kan vi ta vare på kulturlandskapet som særpreger Oslo og Viken på best mulig måte? Svarene finner du i Regionalt miljøprogram, som har vært på høring. Nå er innspillene sammenstilt, og vi sender i disse dager over miljøprogrammet for de neste fire årene til Landbruksdirektoratet.


01.10.2018

Samling om miljøvirkemidler i jordbruket

Kommunenes landbruksforvaltning var forrige uke på samling om miljøvirkemidler i jordbruket. Se oppsummering og presentasjoner her!


01.10.2018

Agros - nytt verktøy for miljøtilskudd i jordbruket

Agros skal forenkle og effektivisere søknadsbehandlingen og forvaltningen i landbruket. I 2019 vil  miljøvirkemidlene SMIL, Drenering og Utvalgte kulturlandskap innlemmes i Agros-systemet


04.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Her kan du lese nytt forslag til Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022. Høringsfrist er 16.oktober


07.06.2018

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel- Ny tilskuddsordning i 2018!

Avtalepartene er i jordbruksavtalen enige om å innføre tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel i alle fylker fra 2018. Ordningen vil inngå i regionale miljøprogram fra i år, 2018.


16.04.2018

Studietur Steinssletta

17. juni arrangerte Fylkesmannen studietur til Steinssletta for Oslos utvalgte kulturlandskap i landbruket, Sørkedalen med Bogstad gård.


21.03.2018

Miljøtanker før våronna

Planlegg miljøtiltak nå, og legg grunnlaget for å begrense avrenning av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene i løpet av året


17.01.2018

Utlysning - midler til Utvalgte kulturlandskap i landbruket

Skal du gjennomføre tiltak for å ivareta de tre utvalgte kulturlandskapene i Oslo og Akershus. Da kan du søke midler nå. Frist 15. februar.


16.01.2018

Utvikling av nytt Regionalt miljøprogram 2019-2022

Fylkesmannen i Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus er i gang med å utarbeide ett felles regionalt miljøprogram for hele regionen. Programmet skal være klart innen 15. november 2018.


15.01.2018

Utlysning - midler til klima- og miljøtiltak i landbruket

Oslo og Akershus har i år 420 000 kroner som kan gå til ulike klima og miljøtiltak i landbruket i 2018.

Næringsorganisasjoner, kommuner, landbruksrådgiving og andre som bidrar til gjennomføring av klima- og miljøtiltak rettet mot bønder kan søke. 

Midlene skal gå til utredningsprosjekter og til informasjonstiltak på miljøområdet. I 2018 vil tiltak knyttet til styrking av en klimavennlig driftspraksis bli prioritert.

Søknadsfristen er den 15. februar hvert år. Les mere om ordningen ved å følge lenken til høyre.


Fleire nyhende