Jordvern

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


09.07.2018

Omdisponering av dyrka jord i 2017

I 2017 ble det omdisponert 541 dekar dyrka jord i Akershus og Oslo. Omdisponeringen utgjør 13 prosent av samlet omdisponering i landet sett under ett, som endte på 4 025 dekar i 2017.


26.10.2017

2016 - tredobling i omdisponering av matjord

Omdisponeringstallene for 2016 viser en omdisponering på drøyt 800 dekar dyrket jord i Oslo og Akershus. Dette er nesten tre ganger så mye som i 2015. Kommunene med størst nedbygging er Ås, Eidsvoll og Ullensaker.


15.02.2017

Søker kandidater til jordvernpris 2017

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater som tar jordvern på alvor i Oslo og Akershus. Den nasjonale jordvernprisen tildeles for første gang i 2017, og frist for å melde inn kandidater er 15. mars.


15.02.2017

Søker kandidater til jordvernpris 2017

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater som tar jordvern på alvor i Finnmark. Den nasjonale jordvernprisen tildeles for første gang i 2017, og frist for å melde inn kandidater er 20. mars.