Husdyr

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det meir enn 800 000 storfe, over èin million sauer, over 1,5 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 62 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, mink, rev, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar, som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit), utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Bønder som ønskjer å produsere meir, må søkje om konsesjon for å auke produksjonen.

Bruk skjemaet til høgre når du skal søkje om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen innstiller og sender saka vidare til Fylkesmannen, som behandlar og avgjer søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendast til Fylkesmannen.

Erstatningsordningar og tilskot

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Vis meir


16.01.2018

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018

Søknadsfrist for Oslo, Akershus og Østfold er 15. februar 2018.


05.10.2017

Invitasjon til ammekuskole

Velkommen til kurs rettet mot nyetablerte ammekubesetninger hvor mange har liten erfaring og kompetanse på ammekuproduksjon


17.02.2017

Sauer og eiere med toveiskommunikasjon

Overvåking av beitedyr på utmarksbeite har hatt et stort løft i Akershus de siste ti årene. Mange gårdbrukere har tatt sporingsutstyret i bruk, etter hvert som nytteverdien har økt og kvaliteten på tjenestene er blitt bedre.


12.01.2017

Tilskudd til tiltak mot roviltskader

Ordningen omfatter forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i Oslo og Akershus. Dette er to ordninger med ulike søknadskjemaer og kriterier. Søknadsfrist: 15.februar.


11.01.2017

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. februar

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.


02.08.2016

Rovdyrinformasjon til beitebrukere 2016

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samarbeid med Statens naturoppsyn og Mattilsynet oppdatert brosjyren om beitedyr og rovdyr i 2016.


28.06.2016

Lagring og bruk av hestegjødsel

På samme måte som for all annen gjødsel er det krav om at hestegjødsel blir lagret og brukt på en slik måte at det ikke fører til forurensning eller fare for smitte.


11.01.2016

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader

Ordningen omfatter både forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT). Søknadsfrist er utvidet til 15. februar 2016 i Oslo, Akershus og Østfold.


12.11.2015

Økt storfekjøttproduksjon i Oslo og Akershus uten at det går på bekostning av kornproduksjon

Det er hovedmålet for satsinga i Oslo og Akershus de 3 neste årene, for arbeidet som foregår i nært samarbeid med Hedmark.


19.01.2015

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2015

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. februar.


Fleire nyhende