Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


09.07.2018

Omdisponering av dyrka jord i 2017

I 2017 ble det omdisponert 541 dekar dyrka jord i Akershus og Oslo. Omdisponeringen utgjør 13 prosent av samlet omdisponering i landet sett under ett, som endte på 4 025 dekar i 2017.


28.05.2018

Les Fylkesnytt

To ganger i året publiserer Landbruks- og matdepartementet nyheter fra fylkene. Les Fylkesnytt fra Oslo og Akerhus.


25.05.2018

Kort veg til gode hjelpere i landbruket

Jobber du med veiledning knyttet til etablering og næringsutvikling, kan temadagen «Kort veg til gode hjelpere» være noe for deg!


16.05.2018

Parsellhager gir trivsel og sunn mat

Forskning viser at parsellhager er viktige for bybefolkningen


03.05.2018

Spadetak for miljø og klima i Nes

Nes kommune har i det siste året hatt ekstra satsing på informasjon og veiledning om miljøtiltak i landbruket. Hydrotekniske tiltak og jordfruktbarhet var viktige tema. Satsingen er en del av klima- og miljøprogrammet i Oslo og Akershus.


02.05.2018

Blomster- og kulturvandring i Nordmarka

Bli med på vandring fra Slagtern til Blankvannsbråten 1. juli 2018

 


02.05.2018

Kurstilbud – aktivitetstursime og opplevelser på og rundt gården

Driver du tradisjonell gårdsdrift, og ønsker å kombinere dette med natur- eller kulturbaserte reiselivsaktiviteter er dette 3-delte modulkurset noe for deg, enten du vurderer å starte opp med opplevelsestursime for første gang eller om du også allerede er i startsfasen. Påmeldingsfrist: 20.mai


21.03.2018

Miljøtanker før våronna

Planlegg miljøtiltak nå, og legg grunnlaget for å begrense avrenning av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene i løpet av året


21.03.2018

Klimatilpasning i jordbruket –økte SMIL-rammer i 2018

Økt og hyppigere nedbør skaper et stort behov for vedlikehold og oppgradering av grøfter, inn- og utløp og kummer for overflatevann i jordbruket. Der hvor vannet graver og eroderer må gårdbrukeren gjøre riktige tiltak. Kommunene i Akershus har dobbelt så mye penger til hydrotekniske tiltak som tidligere


15.03.2018

Kommunal veifagdag

Med denne fagdagen ønsker vi å gi et innblikk i hvordan NVDB kan anvendes i kommunene, og hvordan ulike fagdata som veglys, skilt, stikkrenner, kummer med flere, kan registreres og brukes i forvaltningen.

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel