Omsorgstenester

Alle kommunar skal yte tenester til den som ikkje klarer seg sjølv og er avhengig av praktisk eller personleg hjelp til å greie daglege gjeremål, eller har spesielle behov. Årsaka kan vere sjukdom, funksjonshemming, alder eller anna.

Styresmaktene har vedteke “Omsorgsplanen 2015”, som tek for seg langsiktige strategiar og tiltak for å sikre gode og offentlege tenester for alle eldre og omsorgstrengande. Dei viktigaste satsingsområda er fleire tilsette i omsorgstenestene, meir kunnskap, auka samhandling og medisinsk oppfølging, forsking og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnarskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal vere ein pådrivar for at kommunane set omsorgstenester på dagsordenen for å møte utfordringar i framtida.

Det finst fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller lønn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen kan yte teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på lik linje med i ordinære heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i kommunens vurdering av behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga til kommunen. Dersom klaga ikkje når fram, vil ho bli send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


16.11.2017

Oppholdstid for sykehjemsbeboere

Nye beregninger fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig botid på sykehjem er to år, men at det er store forskjeller mellom de største kommunene.


27.02.2017

Rapport fra landsomfattende tilsyn med helse-og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Denne rapporten beskriver gjennomførte landsomfattende tilsyn i 2016 med helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming.


18.12.2013

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering 2013 og plantall 2014

Kompetanseløftet 2015 inneholder strategier, mål og tiltak som skal bidra til å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning i omsorgstjenestene.


24.04.2013

Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski

Kommunevåpen: Ski

Kommunevåpen: Ski

Fylkesmannen undersøkte om kommunen gjennom sin styring (internkontroll) sikrer at tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlastningstiltak og barnebolig ytes til rett tid.


23.01.2013

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS.


19.12.2012

Nevroplan 2015

Nevroplan 2015 handler om de kommunale tjenestenes nye brukere. Personer med nevrologiske skader eller sykdommer. Ilikhet med alle andre brukere har de rett til tilpassede omsorgstjenester og tilrettelegging for å kunne leve et mest mulig aktivt liv, til tross for sykdom og funksjonstap.


29.11.2012

Presentasjoner fra Helsekonferansen 2012Aktuelt

Forværelse:
Tlf: 22 00 39 04

Underernæring i sykehjem og hjemmetjenesten
Statens helsetilsyn har fått utviklet et nettbasert egenkontrollverktøy som kommunen fritt kan benytte. Mer informasjon finner du på nettsiden til Helsetilsynet