Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Fylkesmannens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har eit tilsynsansvar som inneber rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til kommunens tilsette.

Vis meir


21.02.2018

Informasjonsskriv nr. 2/2018 Vilkår

Bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad


12.02.2018

Ny veileder fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere.


12.02.2018

Endringer i Rundskriv Hovednr.35 – Sosialtjenesteloven

Arbeids- og velferdsdirektoratet publiserte 05.02.17 endringer i rundskrivet til sosialtjenesteloven.


23.01.2018

Statistikk klagesaker 2017

Informasjonsskriv nr. 1/2018


17.01.2018

Ansvar for å fatte vedtak hos NAV

Det foreligger begrensninger i lov knyttet til hvem som har myndighet til å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven


24.08.2017

Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet- Introduksjonsloven

Språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet - vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap


22.08.2017

Informasjonsskriv nr. 3

Klagesaker etter sosialtjenestens § 26 om refusjon i ytelser fra folketrygden m.m


18.04.2017

Fagdager om sosiale tjenester i NAV

Vilkår om aktivitet og barneperspektivet i saksbehandlingen.


24.02.2017

Rundskrivet til sosialtjenesteloven er oppdatert

Fra 1. januar tok sosialtjenesteloven § 20 a til å gjelde. Bestemmelsen omhandler bruk av vilkår for personer under 30 år.


02.02.2017

Statistikk klagesaker 2016

Informasjonsskriv nr 2/2017


Fleire nyhende


Aktuelt

Vakttlf
22003636

Telefontid
11-30-14.30

 

Skjema

Skjema ved oversendelse av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i NAV og introduksjonsloven m/veileder.

Word

PDF

Våre informasjonsskriv