Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal medverke til at fleire med nedsett arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytingar frå folketrygda kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging frå Nav.

Kven kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrkje innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsett arbeids- og inntektsgrense og ingen eller avgrensa ytingar til livsopphald, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Deltaking i eit kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Sidan denne stønaden er føreseieleg, gir han mottakaren høve til å planleggje økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er styresmaktene sitt viktigaste verkemiddel i kampen mot fattigdom.

Fylkesmannens oppgåver

Fylkesmannen har fleire oppgåver i samband med kvalifiseringsprogrammet. Fylkesmannen skal blant anna 

  • føre tilsyn med Nav-kontora
  • gi opplæring til tilsette ved Nav-kontora om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i leiinga i kommunane
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktivitetar i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi rettleiing, formidle kunnskap og setje i verk kompetansehevande tiltak for leiinga og tilsette ved Nav-kontora
  • behandle klagesaker

Vis meir


21.09.2018

Fagdag for kvalifiseringsprogrammet

Arbeidsinkludering for personer med innvandrerbakgrunn


01.12.2017

Fagdag kvalifiseringsprogrammet for Oslo og Akershus

Sosial- og familieavdelingen arrangerte 24.11.17 fagdag for kvalifiseringsprogrammet i
samarbeid med Nav Fylke og Velferdsetaten Oslo kommune.


06.11.2017

Fagdag kvalifiseringsprogrammet for Oslo og Akershus

Fylkesmannen, Oslo kommune - Velferdsetaten og Nav Oslo/Akershus ønsker velkommen til felles fagdag. Påmeldingen er nå stengt.


27.09.2016

Fagdag KVP Akershus 18.11

KVP logo

KVP logo


19.07.2016

Tilsyn kvalifiseringsprogram

Tilsyn med bydel Ullern


02.02.2015

Fagdag kvalifiseringsprogrammet - Oslo

Kvalifiseringsprogrammet liten logo

Kvalifiseringsprogrammet liten logo

Informasjon fra fagdag


30.01.2015

Fagdag kvalifiseringsprogrammet - Akershus

Kvalifiseringsprogrammet liten logo

Kvalifiseringsprogrammet liten logo

Dato:   24.04.2015
Sted:    Clarion Hotel Royal Christiania


23.01.2015

Rapport fra tilsyn kvalifiseringsprogrammet - Skedsmo kommune

Skedsmo kommunevåpen

Skedsmo kommunevåpen

 

 


23.01.2015

Rapport fra tilsyn kvalifiseringsprogrammet - Asker kommune

Kommunevåpen for Asker

Kommunevåpen for Asker

 

 


23.01.2015

Rapport fra tilsyn kvalifiseringsprogrammet - Nesodden kommune

Nesodden kommunevåpen

Nesodden kommunevåpen

 

 


Fleire nyhende