Krisesenter

Eit krisesenter er ein institusjon som tek imot personar som er utsette for vald i nære relasjonar.

Krisesenterlova

Det er kommunen som skal sørgje for at det finst eit tilbod om krisesenter for alle som treng det. Kommunen skal òg sørgje for at krisesenteret oppfyller krava i krisesenterlova. Formålet med denne lova er å sikre at det finst eit godt tilbod til kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar om vald frå nokon som står dei nær.  

  • Eit krisesenter er eit tilbod om ein mellombels stad å bu. Det skal vere gratis, døgnope og tilgjengeleg heile året.
  • Tilbodet skal vere tilrettelagt for kvar enkelt brukar.
  • Krisesenteret og andre offentlege tenester skal vere samordna og gi brukaren heilskapleg oppfølging.
  • Dei som har budd i krisesenter, skal få tilbod om oppfølging etter at dei har flytta ut.  

Krisesenterlova pålegg kommunen å føre internkontroll med at krisesenteret og den verksemda krisesentertilbodet omfattar, er i samsvar med gjeldande regelverk.   

Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen følgjer opp oppgåvene sine etter føresegnene i krisesenterlova. Fylkesmannens tilsyn rettar seg mot kommunen, ikkje det enkelte krisesenteret.

Vis meir


17.08.2017

Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune

Tilsynets fokus har vært å vurdere barns situasjon under opphold på krisesenteret. Fylkesmannen konkluderte tilsynet med brudd på krisesenterlova §§ 2 og 3.


04.02.2013

Tilsyn med krisesentertilbudet i to kommuner i Akershus

Tilsynet i Bærum og Ås viste at begge kommuner har ivaretatt ansvaret for krisesentertilbudet på en forsvarlig måte.


12.12.2012

Oppfølging av voldsutsatte barn ved krisesentrene

Krisesenterne har en lovpålagt meldeplikt til barnevernet, men melder ikke i flere tilfeller.