Asylsøkjarar og flyktningar

Talet på asylsøkjarar auka kraftig i 2015. Regjeringa sette i verk ei rekkje tiltak for å handtere situasjonen, og følgjer framleis situasjonen nøye. Norske styresmakter samarbeider nasjonalt, regionalt og lokalt for å ivareta asylsøkjarane som kjem til Noreg.

Ankomstsenter Østfold eller Ankomstsenter Finnmark er første stoppestad for asylsøkjarar som kjem til Noreg. Desse to sentera er eit samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingseining. Her blir asylsøkjarane registrerte, dei får ei helseundersøking og informasjon om asylprosessen. Etter nokre få dagar her får dei tildelt plass på eit asylmottak der dei kan bu til søknaden er behandla. Dersom asylsøkjarane får positivt svar på søknadene sine, får dei opphaldsløyve som flyktning eller på humanitært grunnlag.

Einslege mindreårige asylsøkjarar

Einslege asylsøkjarar og flyktningar under 18 år får utnemnt ein representant. Ein representant er ein juridisk erstattar for foreldra. Representanten har ikkje den daglege omsorga, men skal syte for at barnet blir teken vare på av den instansen som er ansvarleg for å tilby omsorg. Vidare skal representanten hjelpe den mindreårige i samband med asylsaka. Asylsøkjarar under 18 år får bu i særskilte asylmottak eller i omsorgssenter.

Ansvar for asylsøkjarane:

  • Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader om asyl og utvisningssaker, og for akutt innkvartering og drift av asylmottak.
  • Politiets utlendingseining (PU) tek i mot søknader om asyl og gjennomfører asylintervju.
  • Kommunane skal yte primærhelsetenester og barnevernstenester til alle som oppheld seg i kommunen, også for asylsøkjarar som er midlertidig innkvartert. Ei tilskotsordning for kommunar og fylkeskommunar skal bidra til at barn og unge som søkjer opphald i Noreg - anten dei bur i ordinære mottak, akuttmottak eller transittmottak - får grunnskuleopplæring og/eller vidaregåande opplæring. Kommunane kan dessutan søkje om refusjon for utgifter til kommunale barnevernstiltak til barnet fyller 20 år.

Fylkesmannen oppgåver:

  • Fylkesmannen utnemner representantar for einslege asylsøkjarar som er under 18 år.
  • Vi er bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter for å sikre rask kommunikasjon begge vegar. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har dessutan eit særskilt transittansvar, og er også tillagt eit nasjonalt koordineringsansvar.
  • Vi har ansvar for behandling av saker som gjeld fri rettshjelp, og ventar ein auke i saker på dette området.
  • Vi fører tilsyn med omsorgssenter for einslege asylsøkjarar under 15 år.
  • Vi er tilsyns- og klageinstans og rettleiar kommunane i saker som gjeld sosiale tenester og introduksjonslova.
  • Vi gir kommunane råd og rettleiing på helseområdet.

Vis meir


28.12.2015

Helsetilbud til asylsøkere

Asylsøkere har rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne. Retten gjelder også for personer på midlertidige overnattingsplasser, akutt innkvartering.


07.12.2015

Oppstart av asylmottak må meldes til Mattilsynet

Alle som ønsker å starte næringsmiddelvirksomhet eller matservering, skal på forhånd melde fra til det lokale Mattilsynet. Dette gjelder også ved planer om oppstart av asylmottak.


16.11.2015

Råd fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har sendt ut informasjon til kommuner og fylkesmenn i forbindelse med at det kommer mange flyktninger og asylsøkere til landet.


10.11.2015

Behov for bygninger som kan huse inntil 1000 personer i en akuttfase

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, ber fylkesmennene om hjelp til å gå en ny runde med kommunene for å skaffe lokaler som kan være aktuelle for mottak av denne størrelsen.


10.11.2015

Vi følger flyktningesituasjonen

Antall nye flykninger og asylsøkere som kommer til Norge har økt sterkt den siste tiden. De aller fleste kommer til Oslo via Sverige. Fylkesmannen følger situasjonen nøye.


09.11.2015

Midlertidig forenkling av tuberkulosescreening av asylsøkere

Tuberkuloseundersøkelse av alle asylsøkere er lovpålagt, uavhengig av hvor mye tuberkulose det er i landet de kommer fra.  Dette opprettholdes.  Fra i dag gjøres det en midlertidig endring slik at de som kommer fra et land uten høy forekomst av tuberkulose, som Syria og Iran, ikke behøver å ta blodprøven IGRA i tillegg til lungerøntgen.