Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


16.10.2018

Sjumilssteget har fått ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


16.10.2018

Informasjon om regional ordning barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo og Viken

Vi er  godt i gang med forberedelsene til iverksetting i 2019 av den nye regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling i Oslo og Viken.


08.10.2018

Samling om rapportering av BASIL - årsmelding for barnehager 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til en halvdags samling om innrapportering av årsmelding for barnehager 2018. Det inviteres en person fra hver bydel i Oslo og kommune i Akershus.


04.10.2018

Felles nasjonalt tilsyn med Nesodden kommune – Myklerud skole – tilsyn med elevenes skolemiljø

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.


04.10.2018

Felles nasjonalt tilsyn - Bærum kommune

Barnehage- og utdanningsavdelingen har i perioden 14. september 2017 – 11. september 2018 gjennomført tilsyn med Bærum kommune.


03.10.2018

Dronning Sonjas skolepris 2018

Vi gratulerer Apalløkka skole i Oslo med prisen!


20.09.2018

Felles nasjonalt tilsyn med Sørum kommune - Frogner skole og kultursenter - tilsyn med skolemiljø

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge,
etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.


14.09.2018

Invitasjon til å søke om kompetansemidler i forbindelse med opplæring av asylsøkere og flyktninger

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått tildelt kr 410 000,- i kompetansemidler i forbindelse med opplæring av asylsøkere og flyktninger. Vi inviterer kommunene og fylkeskommuner til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor opplæring og oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Søknaden skal bygge på et lokalt faglig behov for kompetanse innenfor tematikken.


12.09.2018

Invitasjon til informasjonsmøte på barnehage- og utdanningsområdet

Invitasjon til informasjonsmøte på barnehage- og utdanningsområdet fredag 26. oktober 2018.


05.09.2018

Felles nasjonalt tilsyn med Oslo kommune – Abildsø skole – tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge,
etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel