Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


12.07.2018

Informasjons- og dialogmøte 9.10.18, Oslo

Den nye regionale ordningen gir barnehageeiere økt medvirkning i planlegging, prioritering, bruk av midler og igangsetting av tiltak som skal sikre økt kompetanseutvikling i barnehagene. Ordningen skal gjelde fra 2019.


10.07.2018

Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager

Den nye regionale ordningen skal gjelde fra 2019. Ordningen gir barnehageeiere økt medvirkning i planlegging, prioritering, bruk av midler og igangsetting av tiltak som skal sikre økt kompetanseutvikling i barnehagene.

 


29.06.2018

Invitasjon til informasjons- og regelverksamling for friskoler

Barnehage- og utdanningsavdelingen inviterer styrerepresentanter, skoleledere og aktuelle ressurspersoner ved friskoler i Oslo, Akershus og utlandet til samling. I tillegg inviteres representanter for friskoleorganisasjonene.


30.05.2018

Skolelederdagen 2018 - Skoleledelse og fagfornyelse i en reformtid

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet. 


23.05.2018

Informasjon om endring i forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring for 2018

Fra og med 2018 har Utdanningsdirektoratet overtatt forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring.


27.04.2018

Inspirasjonskonferanse: Hvilken betydning har gode relasjoner for barns utvikling, trivsel, glede og mestring?

Til dere som deltok på konferansen:

Takk for alle gode tilbakemeldinger før, under og etter inspirasjonskonferansen vår!

Takk også for at dere var aktive og lydhøre deltakere som var med med helt til siste slutt på dagen! 

Presentasjonene finner du som dokumenter på denne siden.

Her vil vi også legge ut filmer av presentasjonene. 


11.04.2018

Samling for barnehagemyndighetene

Fylkesmannen ønsker velkommen til samling for barnehagemyndighetene i Oslo og Akershus fredag 1. juni 2018 på Grand Hotel i Oslo. 

Samlingen gjennomføres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og skal bidra til å styrke barnehagemyndighetens arbeid ut mot kommunale og private barnehager i egen bydel og kommune.

Tema for samlingen er barnehagemyndighetens oppgaver og rolleforståelse, risikovurderinger, veiledning og tilsyn. Samlingen vil også ta for seg utvalgte tema innen barnehagemyndighetens godkjenningspraksis.

Hver bydel i Oslo og hver kommune i Akershus og kan delta med to representanter.


10.04.2018

Sensorskolering i norsk hovedmål og sidemål – videregående opplæring 2018

Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gleden av å invitere alle norsksensorer til årets sensorskolering.


28.03.2018

Ny utlysning - Tilskudd til svømmeopplæring og vanntilvenning for barn i barnehager

Søkandsportalen er stengt. Det er ikke lenger anledning til å søke om midler 2018 til svømmeopplæring/vanntilvenningfor barn i barnehager.

Vi lyser for andre gang ut midler til svømmeopplæring/ vanntilvenning for barn i alderen 4-6 år i barnehager. Midlene kan brukes til opplegg både våren og høsten 2018.

 

 


16.03.2018

Nye nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler

Det er fra eksamen vår 2018 obligatorisk for skoleeier å sørge for tilgang til nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen i grunnskolen. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel