Barnekonvensjonen i praksis

FNs barnekonvensjon og bakgrunn for satsingen 

I nasjonale føringer legges det betydelig vekt på å tenke helhetlig og samordne innsatsen for barn og unges oppvekstmiljø på tvers av fagområder. Dette fremheves blant annet i Rundskriv Q-16/2013 ”Forebyggende innsats for barn og unge”, utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sammen med flere departement.

Barnekonvensjonen er gjeldende norsk lov og forplikter kommuner og bydeler. Hensynet til barn og unge er en viktig og naturlig del av den kommunale samfunnsplanleggingen, og kommuner og bydeler har ansvar for oppfyllelse av mange av konvensjonens artikler. Barnekonvensjonen i praksis tar utgangspunkt i to av konvensjonens grunnleggende prinsipper; artikkel 3 nr. 1 om barnets beste og artikkel 12 om barns rett til å bli hørt.

Logo: Barnekonvensjonen i praksis

Logo: Barnekonvensjonen i praksis


29.11.2016

Nettverkssamling Barnekonvensjonen

Fylkesmannen hadde 25.11 en fin avslutning for nettverket for implementering av Barnekonvensjonen i praksis i våre kommuner og bydeler.


03.11.2015

Barn og unges beste

Bydel Bjerke har startet sitt informasjonsarbeid om barnekonvensjonen i praksis.


16.01.2015

Oppstarts- og oppvekstkonferanse

Vellykket konferanse om «Barnekonvensjonen i praksis – samarbeid og medvirkning til barn og unges beste.


20.11.2014

Barnekonvensjonen er 25 år i dag

Fylkesmannen ønsker å markere jubileet til Barnekonvensjonen, og har også påbegynt et arbeid vi kaller Barnekonvensjonen i praksis.