Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikrast gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har fleire lover som sikrar det offentlege innverknad til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørgje for dette, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytte til forholdet mellom barn og foreldre. 


08.10.2018

Samling om rapportering av BASIL - årsmelding for barnehager 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til en halvdags samling om innrapportering av årsmelding for barnehager 2018. Det inviteres en person fra hver bydel i Oslo og kommune i Akershus.


14.09.2018

Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter for barneverntjenester i kommunale læringsnettverk

Skjema for søknad om stimuleringsmidler.


31.08.2018

Bli bedre til å anvende barnekonvensjonen

Fylkesmannen inviterer ansatte i kommuner og bydeler til seminar om barnekonvensjonen.


25.07.2018

Nye endringer i barnevernloven fra 1. juli

Barnevernloven er endret for å bedre rettssikkerheten til barn og foreldre. Barnevernloven gir barn rett til tjenester, medvirkning er styrket og kjærlighet er tatt inn i lovteksten. 


15.05.2018

Barnevernkonferansen 2018 for barnevernet i Oslo og Akershus

Årets barnevernkonferanse ble avholdt på Klækken hotell 3. og 4.mai. Tema for konferansen var vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.


04.05.2018

Samarbeid på tvers for utsatte barn og unge

Fem etater har i dag signert en avtale om å samarbeide for å forebygge at ungdom og unge voksne faller ut av skole, arbeidsliv og samfunnsliv.


19.04.2018

Årsmelding 2017 - barnevern

Årsmelding 2017 er en samlet framstilling over Fylkesmannens totale oppgaveportefølje på barnevernområdet.         


10.04.2018

Om barneverntjenestens akuttarbeid

Med tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 fikk Fylkesmannen i oppdrag å ha en råd og pådriverfunksjon ovenfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus valgte å løse oppdraget ved å gjennomføre dialogmøter med utvalgte barneverntjenester.


08.03.2018

Seminar om unge erfaringskonsulenter

«Nå er gørra mi blitt kompetanse for hjelpeapparatet»

Hvorfor er unge erfaringskonsulenter en suksess i helse og sosialtjenestene i Oslo? Hva er det som gjør at unge erfaringskonsulenter får bedre innpass i ungdomsgruppa enn fagpersoner? Hva er erfaringkonsulentenes metoder for å jobbe med ungdom?


05.03.2018

Barn er barn - hva trengs når traumer og utfordringer med språk hindrer god utvikling?

Fylkesmannen og Skedsmo kommune er opptatt av at flyktningbarn skal være inkludert, ha et godt læringsutbytte og komme raskt i gang med livene sine.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel