Stølsvidda - utvalgt kulturlandskap i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt Stølsvidda som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Det betyr at området skal få en langsiktig forvaltning som ivaretar landskapsverdiene, basert på frivillige avtaler med grunneierne. Kulturlandskapsverdiene skal bevares gjennom aktiv landbruksdrift. Det settes av årlige, øremerkede midler fra jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementets budsjett til investeringstiltak og årlig skjøtsel og vedlikehold.