Midlertidige endringer i helselovgivningen

Gjeldende helselovgivning er laget for normalsituasjon. Med koronautbruddet er helsetjenesten i en helt spesiell situasjon som regelverket ikke tar høyde for. En ny forskrift gjør nå midlertidige endringer i lovgivningen.

Pasientenes grunnleggende rettigheter endres ikke. Helsehjelpen skal være forsvarlig og nødvendig. Alle pasientene skal fortsatt prioriteres etter alvorlighet, nytte og ressurs. Alle har også rett til individuell vurdering.

Målet med forskriften om midlertidige endringer i helselovgivningen er å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon. De midlertidige endringene vil i utgangspunktet ha en varighet på en måned. Endringene består blant annet av:

  • Spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp skal ikke gjelde. Pasienten vil fortsatt ha rett til helsehjelp innen forsvarlig tid.
  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten utvides fra 10 dager til 30 dager. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere vurdering.
  • Retten til fritt behandlingsvalg skal som hovedregel ikke gjelde. Innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn, skal retten fremdeles gjelde. Fritt behandlingsvalg vil også gjelde for pasienter som allerede er under utredning eller behandling i godkjent privat virksomhet.
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten gjelder ikke.
  • Retten til individuell plan gjelder ikke.
  • Retten til kontaktlege gjelder ikke.