Kommunereforma – mal for fylkesmannen si tilråding

Fylkesmannen har fått tilsendt malen vi skal bruke for tilrådinga vår om ny kommunestruktur. Malen kan tilpassast det enkelte fylket.

Malen frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir også kommunane ein peikepinn på kva som er viktig å leggje vekt på i saksframstillinga og vedtak no i juni. Kommunane har som kjent ein frist til 1. juli med å gjere vedtak om kommunestruktur. Fylkesmannen skal gi tilråding til departementet innan 1. oktober. 

Du finn brevet og malen frå KMD som vedlegg til denne nettsaka.