Ønsker du å bli representant?

Fylkesmannen i Nordland søker representanter til enslige mindreårige asylsøkere. En representant ivaretar den mindreåriges juridiske interesser og andre forhold som er tillagt foreldreansvaret.

Hva er en representant?

En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. En representant har ikke den daglige omsorgen, men skal påse at barnet blir ivaretatt av den instans som er ansvarlig for å tilby dette. Videre skal representanten hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken. Herunder delta på samtaler med utlendingsmyndighetene, påse at barnet får rett til skole, helsetjenester og andre rettigheter barnet har krav på. En representant utøver partsrettigheter på barnets vegne.

Vervet krever at du er et medmenneske, samtidig som du skal påse at rettighetene blir ivaretatt. En slik rolle krever mye av den enkelte. Det er derfor ikke alle som passer til å påta seg slike oppdrag. Det er også mange andre måter man kan hjelpe mindreårige asylsøkere og flyktninger. Blant annet ved: aktivitetstilbud, integrering i lokalsamfunnet, leksehjelp, klær og leker. Du bør derfor tenke nøye igjennom om du ønsker å bidra på akkurat denne måten.

Krav for å bli representant

Du må gjennomføre opplæring og ha en samtale med oss.
Du må levere en begrunnet søknad som opplyser hvorfor du ønsker å bli representant, tidligere erfaring med fagområdet, send gjerne inn en cv og oppgi referanser.
Du bør oppgi din kapasitet og planlagt utilgjengelighet for å påta deg oppdrag, for eksempel ferieavvikling.

Du må levere en politiattest.