Tilsyn ved Bindalslaks AS sine lokaliteter Lismåsøy og Varholmen i Brønnøy kommune

Fylkesmannen varsler tilsyn ved Bindalslaks AS lokaliteter Varholmen og Lismåsøy i Brønnøy kommune den 3.-4. september 2019.

Fylkesmannen i Nordland skal føre tilsyn med akvakulturanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd. Fylkesmannen fører også tilsyn med krav i internkontrollforskriften.

Tema for tilsynet er utslipp, resipientundersøkelser, miljømål, risikovurderinger, avvikshåndtering, kjemikaliebruk og avfallshåndtering.

Dato:
3. september 2019 - 4. september 2019
Stad:
Brønnøysund
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Bindalslaks AS

Kontaktpersonar