Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner i Nordland kan søke på tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Tilskuddsmidlene videreføres og utgjør omtrent samme størrelse som i 2018, for Nordland var det 900 000 kr.

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet må være forankret i kommunale planer, og overordnede beslutningsorgan i deltagende kommuner. Det oppfordres til interkommunalt samarbeid.

Vi forventer endelig orientering om tilskuddets størrelse i slutten av januar. Kommuner som ønsker å etablere frisklivssentraler samt eksisterende frisklivssentraler som vil utvikle nye tiltak, er velkommen til å søke på tilskuddet. Søknaden må beskrive tydelig hvordan tildelingskriteriene i regelverket skal oppfylles. Det anbefales å bruke vedlagte mal for prosjektsøknad.  

Søknadsfrist:
20.02.2019 23:00:00
Målgruppe:
Målgrupper er personer som har økt risiko for eller har utviklet kronisk eller langvarig sykdom og trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
Ansvarleg:
Solveig Hovet
Kven kan søkje:
Kommuner i Nordland
Rapporteringsfrist:
01.04.2020 23:00:00

Kontaktpersonar