Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus, og finansiering av avløsning i onnetida for foretak som driver plante- eller honningproduksjon.

Det kan gis tilskudd til avløsning når en person, som har næringsinntekt fra foretakets jordbruks- eller gartnerivirksomhet, ikke kan delta i arbeidet fordi vedkommende

 • er sykmeldt fra arbeid i foretaket
 • er gravid og mottar svangerskapspenger
 • mottar foreldrepenger eller engangsstønad ved fødsel
 • har omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel eller omsorgsovertakelse
 • følger barn til legeundersøkelse eller annen oppfølging i sammenheng med barnets sykdom eller skade
 • har omsorg for barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne og pga. dette har markert økt risiko for fravær fra arbeidet
 • har dødd

Foretak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd dersom en person med minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sykdom mv. Foretaket må:

 • være registrert i Enhetsregisteret
 • drive vanlig jordbruksproduksjon

Nærstående etterlatte etter avdød jordbruker (samboer/ektefelle, barn eller foreldre) kan søke om tilskudd dersom:

 • avdøde hadde minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra foretaket
 • foretaket er registrert i Enhetsregisteret
 • foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon
Søknadsfrist:
01.01.2020 00:00:00
Målgruppe:
Jordbrukere som driver vanlig jordbruksproduksjon
Ansvarleg:
Kommunen hvor foretaket er registert
Kven kan søkje:
Foretak registrert i enhetsregisteret og som driver vanlig jrodbruksproduksjon

Kontaktpersonar