Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert

Tilskuddet er en del av tiltakspakken for sårbare eldre

Fylkesmannen har mottatt kr 14 412 868 til fordeling i Nordland.

Målet med tilskuddet til aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktiviteter og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for, evt i samarbeid med frivilligheten, at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Hvem kan få tilskudd:

  • Kommuner
  • Fylkeskommunen

Kommunen kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig og det er denne kommunen tilskuddet utbetales til.

Søknaden:

Søknaden skal være poengtert og kortfattet. Det er ikke utarbeidet søknadskjema. Følgende opplysninger skal komme frem:

  • Mål med tilskuddet
  • Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett

I tillegg til en kort beskrivelse av mål, tiltak, fremdriftsplan og eventuelle samarbeidsaktører, skal det oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for.

Opplysninger om tilskuddsmottaker, kontaktperson, adresse, organisasjonsnummer evt ressursnummer og bankkontonummer skal komme frem av søknaden.

Les regelverket nøye før søknaden skrives:

Informasjon om tildelingskriterier, hvilke tiltak det ikke gis tilskudd til, krav til rapportering om måloppnåelse, budsjett og regnskap, samt rapporteringsfrister m.v., er gjort kjent i regelverket.

Tildeling av/avslag på tilskudd under denne ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.

Søknad sendes pr. e-post til fmnopost@fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
01.09.2020 23:59:00
Målgruppe:
Eldre personer som har langtidsopphold på sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Nordland
Kven kan søkje:
Kommuner og fylkeskommunen
Rapporteringsfrist:
01.04.2022 00:00:00

Kontaktpersonar