Stimuleringsmidler barneverntjenester 2020

Læringsnettverkene kan igjen søke fylkesmannen om tilskudd til gjennomføring av nye utviklingsprosjekter og særskilt tilskudd til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid.

Læringsnettverkene skal ha som formål å bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold. Samarbeidet skal styrke kommunenes oppfølging av utsatte barn og familier gjennom utvikling av lokale tjenester og hjelpetilbud.

Læringsnettverket skal omfatte flere kommuner / tjenester. 

Læringsnettverkene kan i år som i fjor søke fylkesmannen om stimuleringsmidler til egeninitierte utviklingsprosjekter. Årets pott for Nordland utgjør kr 950.000. Her brukes søknadsskjema 1.

I tillegg kan nettverkene søke tilskudd til utviklingsprosjekter som tar sikte på å styrke kommunenes oppfølging og veiledning av kommunale fosterhjem. Her utgjør årets pott for Nordland kr 2.000.000. Bruk søknadsskjema 2.

Tilskuddene kan brukes til å dekke deler av kommunenes kostnader til tjeneste og tiltaksutvikling. Dette kan f. eks være kostnader til prosjektledelse (lønnsutgifter) eller bistand fra eksterne kompetansemiljøer til opplæring, kvalitetssikring og evaluering.  

Stimuleringsmidler for 2020 må fordeles inneværende år, men kommunene kan overføre midlene til 2021.  Prosjektet må gjennomføres og tilskuddet må benyttes innen 31.12.21.

Vi viser til vedlagte retningslinjer om læringsnettverk og tilskudd.

Søknad om tilskudd fremmes på skjema 1 og/eller 2 innen 15.09.2020.

Søknadsfrist:
15.09.2020 00:00:00
Målgruppe:
Kommunale læringsnettverk i Nordland - barnevern
Ansvarleg:
Sosial- og vergemålsavdelinga
Kven kan søkje:
Kommunale læringsnettverk i Nordland - barnevern