Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV

Kunngjøring tilskudd 2020

Tidsperiode
Tilskudd gis primært for ett år fra oppstartsdato, men det kan gis i inntil tre år til samme tiltak.

Rapportering
Frist for statusoppdatering og regnskapsrapportering er 1.februar 2011

Referanse
Kapittel 0621 post 63, Arbeids- og sosialdepartementet

Beløp
Det gis inntil 610 000 kroner pr 100% stilling (lønn og sosiale utgifter) og inntil 10 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikk for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig)

Særskilt for 2020
Vi ønsker å prøve ut ulike modeller og virkemidler for å få mer kunnskap om gode tiltak og hvordan disse kan spres. For 2020 er målet å få erfaring med disse virkemidlene for videre utvikling av tilskuddsordningen. Vi ønsker blant annet å prøve ut nettverk/ klyngesamarbeid og ekstern prosessevaluering på enkelte tiltak som melder sin interesse i søknadskjemaet.

Hvilke lokale utfordringer kan dette utviklingstilskuddet bidra på?

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Det overordnete målet er et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.  Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukere kan få en mulighet å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen i arbeidslivet over tid.

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Se utvalgte sosialtjenestetall hos NAV

Følgende utviklingsområder vil bli særskilt prioritert i 2020

  • Bruk av ordinært arbeidsliv
  • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv

Vi oppfordrer NAV-kontor til

Det gis ikke tilskudd til:

  • kommuner som mottar programfinansiering gjennom 0-24 satsningen og som søker om tiltak til samme målgruppe
  • implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter
  • søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten

Hvordan søker du?

Utfylt søknad signeres og sendes til fylkesmannen i Nordland.
Skjema på bokmål og nynorsk ligger i sidemenyen.

Søknadsfrist:
01.02.2020 00:00:00
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarleg:
Sosial- og vergemålsavdelinga
Kven kan søkje:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
01.02.2021 00:00:00

Kontaktpersonar