Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland 2015

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Nordland «FylkesROS Nordland 2015» så nærmere på konkrete situasjoner og tok for seg naturhendelser, store ulykker og tilsiktede uønskede hendelser.

OBS: Denne siden beskriver FylkesROS for 2015, som er utdatert. Analysen ble revidert i 2019. Oppdatert utgave finner du her.

 

Tilsiktede uønskede hendelser

Analysen tar utgangspunkt i 12 scenarier, som er analysert i forhold til sannsynlighet, konsekvenser og usikkerhet (risikovurderinger). Disse scenariene tar for seg naturhendelser og store ulykker. Et nytt område i analysen er tilsiktede uønskede hendelser, som ser nærmer på tre scenarier; «Terrorangrep i Nordland», «Alvorlig voldshendelse i utdanningsinstitusjon» og «Sikkerhetspolitisk krise i nord». Analysen inneholder også sårbarhetsvurderinger for 10 ulike og kritiske samfunnsfunksjoner og ser på hvordan disse kan bli påvirket i en krise. 

Epidemier, infrastruktur og forurensing i sjø

Epidemi/pandemi, svikt i kritisk infrastruktur (strøm, ekom og transport) og akutt forurensning i sjø er blant de områdene som analysen finner har størst risiko for innbyggerne i Nordland. 

Ut fra det totale risikobildet har sju oppfølgingsområder med konkrete tiltak blitt tatt inn i en fireårig oppfølgingsplan som skal oppdateres årlig. FylkesROS med oppfølgingsplan gir dermed et felles risikobilde for Nordland og er en felles plattform for samarbeidet på regionalt nivå, blant annet i regi av fylkesberedskapsrådet. 

Oppfølging i kommunene

Risiko og sårbarhetsanalysen er også et innspill til kommunenes arbeid med sine helhetlige ROS-analyser. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide analysen som en del av sin regionale samordningsrolle og risiko. Sårbarhetsanalysen er fireårig og gjelder for perioden 2015 - 2018. 

Øvelse

Som en del av oppfølgingen vil Fylkesmannen i Nordland gjennomføre en varslings- og diskusjonsøvelse (papirøvelse) for kommunenes kriseledelse mandag 18. januar. I alt har 34 av fylkets kommuner meldt seg på øvelsen. Scenarioet for øvelsen er alvorlig voldshendelse i utdanningsinstitusjon, og hensikten med øvelsen er å synliggjøre noen av de utfordringene en slik hendelse vil medføre for kommunene. Øvelsen har også til hensikt å øve kommunenes beredskapsplanverk og kriseorganisasjon. 

Lik oppbygging i hele landet

Denne utgaven av risiko og sårbarhetsanalysen er utarbeidet med bakgrunn i nye veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og har nå den samme metodiske oppbygging som Nasjonalt risikobilde og de helhetlige ROS-analysene som kommunene utarbeider i tråd med lov om kommunal beredskapsplikt.