Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Nordland har blitt revidert. «FylkesROS Nordland 2015» ser nærmere på konkrete situasjoner og tar for seg naturhendelser, store ulykker og tilsiktede uønskede hendelser.

Tilsiktede uønskede hendelser

Analysen tar utgangspunkt i 12 scenarier, som er analysert i forhold til sannsynlighet, konsekvenser og usikkerhet (risikovurderinger). Disse scenariene tar for seg naturhendelser og store ulykker. Et nytt område i analysen er tilsiktede uønskede hendelser, som ser nærmer på tre scenarier; «Terrorangrep i Nordland», «Alvorlig voldshendelse i utdanningsinstitusjon» og «Sikkerhetspolitisk krise i nord». Analysen inneholder også sårbarhetsvurderinger for 10 ulike og kritiske samfunnsfunksjoner og ser på hvordan disse kan bli påvirket i en krise. 

Epidemier, infrastruktur og forurensing i sjø

Epidemi/pandemi, svikt i kritisk infrastruktur (strøm, ekom og transport) og akutt forurensning i sjø er blant de områdene som analysen finner har størst risiko for innbyggerne i Nordland. 

Ut fra det totale risikobildet har sju oppfølgingsområder med konkrete tiltak blitt tatt inn i en fireårig oppfølgingsplan som skal oppdateres årlig. FylkesROS med oppfølgingsplan gir dermed et felles risikobilde for Nordland og er en felles plattform for samarbeidet på regionalt nivå, blant annet i regi av fylkesberedskapsrådet. 

Oppfølging i kommunene

Risiko og sårbarhetsanalysen er også et innspill til kommunenes arbeid med sine helhetlige ROS-analyser. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide analysen som en del av sin regionale samordningsrolle og risiko. Sårbarhetsanalysen er fireårig og gjelder for perioden 2015 - 2018. 

Øvelse

Som en del av oppfølgingen vil Fylkesmannen i Nordland gjennomføre en varslings- og diskusjonsøvelse (papirøvelse) for kommunenes kriseledelse mandag 18. januar. I alt har 34 av fylkets kommuner meldt seg på øvelsen. Scenarioet for øvelsen er alvorlig voldshendelse i utdanningsinstitusjon, og hensikten med øvelsen er å synliggjøre noen av de utfordringene en slik hendelse vil medføre for kommunene. Øvelsen har også til hensikt å øve kommunenes beredskapsplanverk og kriseorganisasjon. 

Lik oppbygging i hele landet

Denne utgaven av risiko og sårbarhetsanalysen er utarbeidet med bakgrunn i nye veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og har nå den samme metodiske oppbygging som Nasjonalt risikobilde og de helhetlige ROS-analysene som kommunene utarbeider i tråd med lov om kommunal beredskapsplikt.