Beredskap

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet blir råka av ei stor hending eller krise, må vi ha ein plan for korleis vi skal handtere situasjonen. Vi treng planar for krisehandtering, og vi må øve på krisesituasjonar i tråd med planane. Alle aktørar på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve eigen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jamleg å øve kriseleiinga i kommunane. Fylkesmannen skal dessutan vere ein pådrivar for øvingar som involverer andre regionale fagetatar, som til dømes Forsvaret. 

Beredskap er ein viktig del av samfunnsplanlegginga

Ei anna viktig oppgåve for Fylkesmannen er å sjå til at vi i samfunnsplanlegginga tek beredskapsomsyn, og at kommunane har eigne kriseplanar. 

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og medverke til at regionale og lokale etatar utviklar planar for å kunne handtere ei atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også ein del av Noregs beredskap

Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


03.12.2019

Varsel om stor snøskredfare og flom

NVE varsler om stor snøskredfare i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland. Det er også varslet om fare for flom og jordskred på gult nivå.

19.09.2019

Varsel om flom- og jordskredfare

NVE varsler om fare for flom- og jordskred sør i Nordland fredag og lørdag.

19.10.2018

«Du er en del av Norges beredskap»

Er du forberedt dersom strømmen blir borte, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i kranen? For å styrke vår beredskap gjennomføres nå kampanjen «Du er en del av Norges beredskap».

10.09.2018

Store variasjoner i kommunal beredskap

Kommunene i Nordland jobber godt med kommunal beredskapsplikt, men noen henger etter i dette arbeidet. Det viser en oversikt som Fylkesmannen har laget.

05.09.2018

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Nordland gjennomfører tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Tilsyn er, i kombinasjon med informasjon og veiledning, et viktig virkemiddel for å følge opp at regelverket etterleves.

21.11.2013

Tips og triks for beredskapsplanlegging