Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Fylkesmannen er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Fylkesmannen kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


30.10.2019

Du er en del av Norges beredskap

Vet du hva som skal til for å klare deg i minst 72 timer i en krisesituasjon? Den nasjonale "Egenberedskapsuka 2019" er i gang og rådgiver Lise Blix Olsen i seksjon for beredskap hos Fylkesmannen i Nordland gir deg gode tips i denne filmen.

17.10.2019

Revidert FylkesROS viser risikobilde med 14 scenarier

Fylkesmannen har revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland (FylkesROS). Dokumentet gir en oversikt over risiko og sårbarhet i fylket, og et felles grunnlag for å forebygge uønskede hendelser. FylkesROS skal også bidra til å styrke samordning av regionalt arbeid med beredskap og krisehåndtering.

10.10.2019

- Kommunene må ta klimaansvar

- Vi må tilpasse oss et klima i endring, skriver fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru i denne kronikken.

19.09.2019

Varsel om flom- og jordskredfare

NVE varsler om fare for flom- og jordskred sør i Nordland fredag og lørdag.

13.09.2019

Prosjektmidler til universell utforming - 2019

Nå kan kommunene i Nordland søke om prosjektmidler for å øke kunnskap om universell utforming i sitt planarbeid. Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

11.09.2019

Sivil-militært kontaktmøte for Nord-Norge og Svalbard

Det ble mange gode diskusjoner om beredskap og samfunnssikkerhet, da sivile og militære ledere i nord møttes til det årlige kontaktmøtet i Bodø.

06.09.2019

Bodø best på beredskapsarbeid i Nordland

Bodø kommune er den kommunen i Nordland som har prioritert beredskapsarbeidet best de siste årene. Det viser DSBs kommuneundersøkelse for 2019.

16.05.2019

Ny FylkesROS

Fylkesmannen inviterer til høring for Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland 2019 (FylkesROS)

03.05.2019

Ny fylkesberedskapssjef i Nordland

Asgeir Jordbru (41) er ansatt som ny fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Nordland. Jordbru starter i stillingen mandag 6. mai.

28.02.2019

Evalueringsrapport etter skredhendelsene i Lofoten

Loften ble i slutten av januar rammet av et stort snøfall, noe som førte til stor snøskredfare og flere snøskred mot både vei og bebyggelse. Fylkesmannen har nå evaluert denne hendelsen.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel