Kadmium i krabber i nordre Nordland

Taskekrabbe fra Salten
Taskekrabbe fra Salten

På grunn av høye kadmiumnivåer advarer Mattilsynet mot å spise taskekrabbe fra nordlige del av Nordland. Nivåene av kadmium er så høye at Mattilsynet advarer mot å spise taskekrabbe fangstet nord for Saltenfjorden i sør og nordover så langt krabben går.

Miljøforvaltningen, Mattilsynet og flere forskningsinstitusjoner, som Universitetet i Nordland, arbeider for å finne kilder til kadmium og hva som er årsakene til de  høye nivåene i krabbe.

09.09.2014

Spiser krabben kadmium?

Universitetet i Nordland har publisert en masteroppgave der det er gjort kartlegging av sedimentlevende dyr. Dyrene er hentet fra seks ulike lokaliteter i området utenfor Bodø hvor det er funnet krabbe med ulikt nivå kadmiuminnhold. Det er gjort analyser av kadmium i dyrene og gjort en økologisk tolkning av i hvilken grad krabbens føde påvirker innholdet av kadmium i krabben. 

05.06.2014

Er fiskefor kilde til kadmium i marint miljø?

Totalt 241 krabber er blitt analysert ved tre oppdrettsanlegg med ulik avstand til anlegget. Det er analysert konsentrasjoner av kadmium i klokjøtt og brunmat, det er også analysert på andre metaller, samt på sediment, blåskjell, børstemark og sjøvann. Det er Miljødirektoratet som har hatt ansvaret for denne undersøkelsen. Resultatet viser at oppdrettanlegg ikke er noen klar kilde til kadmium i det marine miljø.

20.12.2013

Kadmiumgåten kan være løst

Det er sannsynlig at det er havstrømmer fra dypområdene utenfor kysten vår, som er kilden til høye nivå i områdene Lofoten, Vesterålen og Salten.    

27.11.2013

NGU slår fast at kadmiumbidraget fra løsmasser, overflatevann og grunnvann er lavt og ikke årsaken til høye nivå i krabben

Det er gjennomført kartlegging i Salten i 2012 av forekomst av kadmium i løsmasser, overflatevann og grunnvann, og rapporten ligger nå klar (november 2013). Avrenning fra landområdene i Salten og Ofoten skiller seg ikke vesentlig fra andre områder langs kysten, der taskekrabbe ikke er funnet å ha høye kadmiumverdier.

27.11.2013

Hvor kommer kadmiumet fra?

Fylkesmannen har arbeidet med å finne mulige kilder til kadmium, og har gått gjennom informasjon om utslipp fra virksomheter i Nordland, og overvåkningsrapporter.  Det er ikke funnet noen åpenbare punktkilder.

19.12.2012

Sediment i Salten er friskmeldt etter kadmium - undersøkelser i 2012

Resultatene fra en ny undersøkelse tyder på at de høye kadmiumnivåene i krabbeklør i nordre del av Nordland etter alt å dømme ikke stammer fra menneskeskapte utslipp.