Frykter svekket planverktøy

Fylkesmannen mener flere av forslagene til forenkling av plan- og bygningsloven går for langt. Planprosessen kan bli svekket som verktøy i å avklare og legitimere arealdisponeringer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt på høring forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven. Hensikten med forslaget er å gjøre saksbehandlingsreglene i plansaker enklere og planprosesser mer effektive.

Med utgangspunkt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse mener vi at flere av forenklingene går for langt. Planlegging skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø, og samfunn skal beskrives.

Uttalelsen må ses i forhold til at Fylkesmannen har et lovpålagt ansvar å påse at kommunen oppfyller plikten til planlegging etter loven, og skal formidle nasjonale og vesentlige regionale interesser i plansaker. Vi mener planprosessreglene i gjeldende planlov i hovedsak fungerer godt for å avklare og legitimere arealbruk, og at man derfor må være varsom med å innføre vidtgående unntak som kan svekke planprosessen som verktøy. Spesielt når reindriftsinteressene berøres er det helt avgjørende at Fylkesmannen blir orientert om pågående saker i kommunene og gitt anledning til å uttale seg. Det er generelt liten kunnskap blant aktørene om de konsekvenser en utbygging eller økt aktivitet i et område kan få for rein og reindrift.

Av uttalelsen går det blant annet fram at Fylkesmannen støtter forslaget om å formalisere planarbeidet i tidlig fase, og at kommunene tidlig skal kunne avskjære uhensiktsmessige eller urealistiske planinitiativ. Fylkesmannen har imidlertid merknader til forslag om

  • at det skal bli enklere med mindre reguleringsendringer
  • omfattende endringer i dispensasjonsbestemmelsenem, blant annet at det skal bli lettere å få dispensasjon og at plikten til å forelegge søknader om dispensasjon for offentlige myndigheter begrenses.

Fylkesmannen mener at muligheten for å gi dispensasjon skal være en unntaksregel, og at arealbruken først og fremst skal styres planmessig. Ved klage er det viktig at lovligheten av dispensasjonsvedtak fortsatt kan overprøves innenfor de rammene vi har i dag.