Krever korallundersøkelse i Økssundet i Steigen

Akvakulturlokaliteter Anevik og Oksøy ved omsøkt utvidelse (røde firkanter). Korallrester ble funnet mellom begge lokalitetene. Kart fra Nordlandsatlas
Akvakulturlokaliteter Anevik og Oksøy ved omsøkt utvidelse (røde firkanter). Korallrester ble funnet mellom begge lokalitetene. Kart fra Nordlandsatlas

Fylkesmannen i Nordland gir Cermaq Norway AS pålegg om korallundersøkelse ved sine lokaliteter Oksøy og Anevik i Steigen.

Pålegget kommer etter at Steigen og Hamarøy Fiskarlag i 2019 meldte om forekomst av koraller i området ved Oksøy i Steigen. Dette ble rapportert inn under høringsperioden ved søknad fra Cermaq Norway AS om utvidelse av oppdrettsanlegg i dette området. Det er også funnet rester av koraller i grabbprøver fra bunnen. Utvidelse ved disse to lokalitetene må avvente inntil resultatene av kartleggingen er ferdig.

Truet naturtype

Korallrev er registrert som en truet naturtype og mange korallarter står på Rødlista. Koraller har lang levetid, langsom vekst og er sensitive for fysiske forstyrrelser. Korallene er ofte levested for flere hundre arter fiske og virvelløse dyr. Forekomstene av koraller i norske sjøområder er sjelden og anses derfor som svært viktige.

Det er i dag lite kunnskap om effekter fra oppdrett på disse rødlistede naturtypene. Pålegget om korallundersøkelse gis ut fra et strengt «føre-var» prinsipp for all forvaltning av koraller og svampsamfunn.

Vurdere påvirkning

Korallundersøkelsen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise og skal kartlegge forekomster av koraller, svamper og andre sensitive arter. Den skal også gi en faglig uttalelse om hvor viktig disse funnene er. Videre skal det også gis en vurdering av påvirkning fra oppdrettsdrift på Anevik og Oksøy.

Rapport fra korallundersøkelsen skal leveres senest innen utgangen av året. Pålegget er gitt med hjemmel i forurensingslovens §12.