Forskjellen på Fylkesmannen og fylkeskommunen

Mange har problemer med å skille Fylkesmannen og fylkeskommunen fra hverandre. Begge er regionale forvaltningsnivåer. Fylkesmannen er statlig og underlagt Stortinget og regjering. Fylkeskommunen er et folkevalgt organ på regionalt nivå.

Offentlig forvaltning i Norge har tre ulike nivå:

  • Stortinget, regjeringen og departementene utgjør det nasjonale, statlige nivå. Fylkesmannen i Nordland sørger for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp i Nordland.
  • Fylkestinget og fylkeskommunene utgjør det regionale fylkeskommunale nivå. Nordland fylkeskommune, ledet av fylkesråden, sørger for å følge opp saker som blir vedtatt av fylkestinget i Nordland.
  • Kommunestyrene og kommunene utgjør det lokale kommunale nivå. Kommunens administrasjon, ledet av rådmannen, sørger for at saker som blir vedtatt av kommunestyret blir fulgt opp i din kommune.

Om Fylkesmannen

Fylkesmannen i Nordland er statens øverste representant i Nordland. Administrativt er Fylkesmannen underlagt Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD).

Vår hovedoppgave er å se til at de vedtak, mål og retningslinjer som vedtas av Storting og regjering, gjennomføres i Nordland. Vi er også Kongens fremste representant i fylket.

Fylkesmannen har samordningsansvar for andre stalige organer som er representert i fylket. Vi fører også tilsyn med kommuner, fylkeskommunen, bedrifter og andre organisasjoner, og driver samtidig veiledning overfor disse. For å sikre folks rettssikkerhet, er vi klageinstans for diverse kommunale avgjørelser. Vi driver også med utviklingsarbeid når regjeringa har dette på sin dagsorden. Dette skjer innen alle våre fagområder, og på for eksempel landbruksområdet har vi egen seksjon for regional utvikling.

Fylkesmannen er navnet på både lederen av embetet og selve embetet. Når vi viser til personen fylkesmannen, skal fylkesmannen skrives med liten bokstav. Eksempel: ..., sier fylkesmann Tom Cato Karlsen. Når vi viser til Fylkesmannen i Nordland, skal Fylkesmannen skrives med stor bokstav.

Om fylkeskommunen

Nordland fylkeskommune er vårt regionale folkevalgte organ. De er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget er øverste myndighet. Fylkestinget velger fylkesrådet, som leder den daglig driften av fylkeskommunen. Fylkesrådet fungerer som en fylkesregjering. Primære oppgaver er å nå mål på områder som:
  • videregående opplæring
  • næringsarbeid
  • samferdsel
  • kultur
  • miljø
  • tannhelse
  • folkehelse
Nordland fylkeskommune finner du i Fylkeshuset i Prinsens gate 100 i Bodø.