Fylkesmannen godkjenner vedtak om lån til Blålysbygget på Fauske

Fylkesmannen i Nordland godkjenner Fauske kommunes vedtak om opptak av låneramme på 75 millioner kroner til investeringer i Blålysbygget.

Fylkesmannen har tidligere godkjent den delen av søknaden som omhandler startlån fra Husbanken på 30 millioner kroner.

Fauske kommune er i dag på register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).  Kommunen har derfor betydelig økonomiske utfordringer, både når det gjelder drift, låneopptak og gjeldsbyrde.

- Vi har i denne saken lagt vekt på at kommunen må gjennom en stor omstillingsprosess for å få økonomisk handlefrihet, og kommunen har vist til at etableringen av Blålysbygget er et ledd i en slik omstillingsprosess. Ved å realisere Blålysbygget, får kommunen solgt unna eldre og uhensiktsmessig eiendom som krever vesentlige investeringer i oppgradering i forhold til dagens standard, sier fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Blålysbygget er et bygg som skal huse flere av nødetatene på Fauske; brannvesen, ambulanse, legevakt, sivilforsvaret og enkelte kommunale etater.

Fauske kommune har fremhevet at etablering av Blålysbygget vil fremskynde utviklingen av næringsareal som kommunen har behov for og frigir arealer til ny utvikling i sentrum. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil dette kunne generere flere arbeidsplasser som igjen genererer skatteinntekter til kommunen, samtidig som etableringen vil bidra til bedre tjenester og drift.

- På bakgrunn av dette har vi derfor godkjent Fauske kommunes vedtak om å ta opp lån til investeringer i Blålysbygget i 2020. Vi vil vurdere om det skal fastsettes nærmere vilkår for bruk av lånerammen hvis det er nødvendig av hensyn til kommunens økonomi. Vi forutsetter derfor at Fauske kommune tar med prosjektet Blålysbygget i forbindelse med utarbeidelse av deres tiltaksplan for å sikre at økonomien bringes i balanse, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

Kontaktpersonar