Prosessarbeid ved utarbeidelse av utredningsprogram

I forbindelse med verneplanen skal det utarbeides et utredningsprogram som gir rammer for konsekvensutredningen og gjennomføring av verneplanprosessen. Denne har vi utarbeidet med mye involvering av flere berørte aktører.

De første forslagene til utredningsprogram ble vinteren og vår 2019 gjennomgått og drøftet med:

  • Arbeidsutvalgsmøte for marin verneplan i Nord-Norge
  • Referansegruppe for kommuner/fylkeskommuner
  • Referansegruppe for fiskeri
  • Referansegruppe for naturmangfold

I sommer og høst gjennomført vi en omfattende prosess med Fiskeridirektoratets regionkontorer, lokale-, regionale- og nasjonalt fiskarlag, Havforskningsinstituttet og NGU, der vi har drøftet og sortert på referanseområder for fiskeri som skal inngå i konsekvensutredningen for marint vern i Andfjorden. Disse områdene skal være til hjelp for overvåking og forskning knyttet til sjøbunnen. Prosessen for å komme fram til kandidatområdene er mer detaljert beskrevet i eget notat.

Endelige referanseområder.jpg

Videre har vi i høst drøftet utredningprogrammet med Flakstadvåg Laks, Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge. Her ble vi enig om å konsekvensutrede flere alternative avgrensninger av utredningsområdet og forvaltningsmodeller som kan ivareta akvakultur innenfor verneområdet. Prosessen er mer detaljert beskrevet i referatene fra møtene.

Selfjorden grenser.jpg