Saltstraumen marine verneområde

Saltstraumen marine verneområde ble vedtatt opprettet den 21. juni 2013 av Kongen i statsråd. Fra 1.oktober 2015 tok Bodø kommune over forvaltningsansvaret for Nordlands første marine verneområde. 

Les mer om arbeidet med selve verneplanarbeidet i artiklene under.

Fylkesmannen i Nordland meldte oppstart av arbeidet med Saltstraumen marine verneområde sammen med fire andre kandidatområder i fylket august 2009. Oppsummering med anbefalinger ble oversendt fra Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet til Miljødirektoratet i februar 2010. I 2013 fikk Fylkesmannen i oppdrag å kun jobbe videre med verneforslaget for Saltstraumen, og forslag til verneforskrift og vernekart ble sendt på høring 4.februar 2013. Oppsummering og tilrådning ble sendt til Miljødirektoratet i april 2013, og den 21. juni 2013 ble Saltstraumen marine verneområde vedtatt opprettet av Kongen i statsråd.

Formålet med Saltstraumen marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.

Anemoner, dødmannshånd, sjøpølser og steinbit i Saltstraumen. Foto: Lill Haugen

Saltstraumen regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm. I tillegg til hovedstrømmen gjennom Saltstraumen, er det også forbindelse ut fra Skjerstadfjorden gjennom Indre Sundan og Sundstraumen i sørvest og den grunne Godøystraumen i nordøst. Området har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. De spesielle strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området.

Verneformålet knytter seg i første rekke til sjøbunnen, og tiltak som vil endre sjøbunnen er forbudt. Det er imidlertid gjort en rekke unntak for drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og installasjoner. Verneforskriften gir en fullstendig oversikt over reguleringene som er foreslått.

Anemoner, dødmannshånd, sjøpølser og steinbit i Saltstraumen. Foto: Lill Haugen


Les mer om verneplanarbeidet i artiklene under.