Marint vern

Vern av sjøområder er med på å beskytte mangfoldet av arter og naturtyper i fjord, kyst og hav.

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Vi har i Norge de siste tiårene gjennomført flere tematiske verneplaner for å sikre en representativ fordeling av verneområdene. Vi har vernet viktige områder med myr, våtmark, edellauvskog, kvartærgeologi, barskog og rik lauvskog. Den siste tematiske verneplanen som er igangsatt er marin verneplan der et utvalg av representative, særegne, sårbare eller truede marine undersjøiske naturtyper langs kysten og i territorialfarvannet blir tatt vare på.

I 2001 ble det satt ned et bredt sammensatt rådgivende utvalg for å velge ut områder egnet for marint vern. For å sikre god representativitet ble områdene delt inn i områdekategoriene: poller, strømrike lokaliteter, spesielle gruntvannsområder, fjorder, åpne kystområder, transekter kyst- hav og sokkelområder. I tillegg ble det tatt hensyn til geografisk spredning. Det rådgivende utvalget gav i 2004 en anbefaling om 36 egnede områder. I Nordland ble Andfjorden, Tysfjorden, Kaldvågfjorden og Innhavet, Røstrevet, Karlsøyfjorden, Saltstraumen, Nordfjorden i Rødøy og Vistenfjorden foreslått.

Foreløpig er det bare vedtatt vern av 6 områder på landsbasis. I Nordland ble Saltstraumen marine verneområde vedtatt vernet i 2013. Kaldvågfjorden og Innhavet, Karlsøyfjorden, Nordfjorden og Innervisten (tidligere Visten) marine verneområder er utredet for vern, men vedtak er ennå ikke gjort.

Se kart over alle marine verneforslag i Nord-Norge


24.08.2018

Andfjorden

Marin verneplan

13.06.2017

Fylkesmannen tilrår 4 nye marine verneområder i Nordland

Fylkesmannen tilrår opprettelse av Kaldvågfjorden og Innhavet, Karlsøyfjorden, Nordfjorden og Innervisten marine verneområder.

06.04.2017

Høring av marin verneplan avsluttet

Høring av marin verneplan er nå avsluttet. Vi takker for mange gode innspill. Fram til juni vil vi gå gjennom innspillene og utarbeide vår tilrådning om vern.

02.06.2015

Nordfjorden marine verneområde

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til verneplanarbeidet for Nordfjorden.

02.06.2015

Vistenfjorden marine verneområde

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til verneplanarbeidet for Vistenfjorden.

02.06.2015

Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til verneplanarbeidet for Kaldvågfjorden og Innhavet.

02.06.2015

Karlsøyfjorden marine verneområde

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til verneplanarbeidet for Karlsøyfjorden (tidligere kalt Karlsøyvær).

12.02.2013

Saltstraumen marine verneområde

Saltstraumen marine verneområde ble vedtatt opprettet den 21. juni 2013 av Kongen i statsråd. Fra 1.oktober 2015 tok Bodø kommune over forvaltningsansvaret for Nordlands første marine verneområde.  Les mer om arbeidet med selve verneplanarbeidet i artiklene under.


Aktuelt

Marine verneområder i Nordland

Saltstraumen mvo

Områder under utredning hos fylkesmannen

Andfjorden

Områder til behandling i Klima- og miljøverndepartement

Kaldvågfjorden og Innhavet

Karlsøyfjorden

Nordfjorden

Innervisten 

Arbeidsutvalget for marint vern i Nord-Norge

Protokoll 11.mai 2017

Protokoll 26-27.nov. 2015

Protokoll 1.okt. 2015

Protokoll 22.mai 2015

Protokoll 25.jan. 2013

Protokoll 22.juni 2010

Relaterte lenker

Miljødirektoratet