Konfliktfylte vannkraftsaker i 2016

Fylkesmannen har i løpet av 2016 uttalt seg til 24 søknader om konsesjon for bygging av vannkraftverk. I  halvparten av disse sakene var konfliktene for naturmangfoldet og reindrift så store at vi anså det som nødvendig å gå i mot prosjektene.  

I de 24 forelagte søknader om konsesjon er det ikke medregnet rene revideringer eller endringer av tidligere konsesjonssøknader eller oppnådde konsesjoner. Fylkesmannen har uttalt seg til samtlige høringer, hvorpå det fra vår side ble inngitt innsigelse til 12 søknader. Vi har for øvrig helt eller delvis frarådet ytterligere fire søknader.

I tabellen under gis en oversikt over hvilke saker Fylkesmannen har hatt til uttalelse i løpet av 2016. Det framgår også av tabellen de tilfeller Fylkesmannen har fremmet innsigelse (*) eller vært kritisk (**) til konsesjonssøknadene.

Kraftverk

Kommune

Sentrale tema

Langset kraftverk*

Nesna

Fossesprøyt

Heimstadelva kraftverk*

Lurøy

Reindrift

Forselva kraftverk*

Leirfjord

Reindrift og elvemusling

Skjerva og Reinfjellelva*

Vefsn

Bekkekløft og fossesprøyt

Kjerringåga kraftverk**

Lurøy

Reindrift

Storhaugen kraftverk**

Vevelstad/Brønnøy

Bekkekløft, rasmark, landskap

Kaldåga kraftverk**

Vefsn

Reindrift og elvetrappmose

Kilelva kraftverk

Vevelstad

Bekkekløft

Neverdalselva kraftverk

Vefsn

Bekkekløft og fossesprøyt

Høgforsen kraftverk*

Beiarn

Nasjonalt laksevassdrag

Bruforsen kraftverk*

Beiarn

Nasjonalt laksevassdrag

Heståga/Troåga kraftverk*

Beiarn

Nasjonalt laksevassdrag

Savåga kraftverk*

Beiarn

Bekkekløft og reindrift

Galtåga kraftverk*

Beiarn

Reindrift

Gamåga kraftverk**

Beiarn

Reindrift

Mårberget kraftverk

Beiarn

Landskap

Raselva kraftverk

Narvik

Friluftsliv og moser

Sørfjordvatnet kraftverk

Sørfold

Fossesprøytsoner og reindrift

Nevervatn kraftverk*

Sørfold/ Fauske

Reindrift og bekkekløft

Blåmann kraftverk*

Sørfold

Reindrift og landskap

Kobbskarelva kraftverk*

Sørfold

Reindrift og friluftsliv

Mørsvik kraftverk

Sørfold

Ål

Rabben kraftverk

Rana 

 Landskap og fossesprøytsone

Skittresken kraftverk 

Hattfjelldal

 Grotte og reindrift

Av NVEs sider om konsesjonssaker framgår det at de forannevnte konsesjonssøknadene er under behandling. Søknadene om utbygging av Raselva kraftverk og Storhaugen kraftverk er formelt trukket, mens det er gjort endringer i planene for Heståga/Troåga kraftverk som imøtekommer vår innsigelse.