Bedre fiske i regulerte vassdrag

I perioden 2016-2021 skal det gjennomføres en rekke undersøkelser og tiltak for å sikre en vannkvalitet som oppfyller kravene i EUs vanndirektiv. Dette er noe av grunnlaget for at Fylkesmannen nå har pålagt Nord-Salten Kraft AS å gjennomføre undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget i Hamarøy kommune.

Oppfølgingen av EUs vanndirektiv skjer gjennom flere planfaser, og det skal gjennomføres tre planrunder fram til 2033. Kommende planperiode for «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen» gjelder for årene 2016-2021. I denne perioden er det planlagt med omfattende tiltak og overvåking for å nå miljømålene som er fastsatt for de ulike vannforekomstene.

Slik myndigheten er fordelt, er det Miljødirektoratet som kan pålegge tiltak for fisk i vannkraftregulerte vassdrag der det vandrer laks, sjøørret og sjørøye. Fylkesmannen har tilsvarende myndighet for regulerte vassdrag som kun har innlandsfisk, noe som i Nordland i praksis betyr stasjonær ørret og stasjonær røye.

Som start på arbeidet har vi gitt et pålegg om undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget. Dette er et vassdrag som er sterkt berørt av kraftutbygging. Her finnes totalt 10 innsjøer som i større eller mindre grad er påvirket av reguleringer. Vassdraget ligger i et variert og flott landskap som blir mye brukt til friluftsliv og fiske. Gjennom pålegget ønsker vi å få gjennomført undersøkelser som gir bedre kunnskap om dagens bestandssituasjon for fiskebestandene og behovet for videre utsettinger av ørret. Dette er viktig kunnskap for vurdering av framtidige tiltak. Vi ønsker også å få gjennomført utfisking i to innsjøer slik at fiskebestandene her blir bedre og mer attraktiv for fiske.

Nord-Salten kraft AS har klaget på pålegget. Ytterligere informasjon om vassdraget, pålegget og klagen går fram av dokumentene i saken (se lenkene i høyre marg)