Ingen gaupejakt i Nordland

Foto: Håkon Berg Sundet
Foto: Håkon Berg Sundet

Gaupebestanden i Nordland har ligget under bestandsmålet de siste ti årene, med unntak av i 2009 og 2013. Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har derfor besluttet å ikke åpne for kvotejakt i vinter.

Når bestanden er under målet er det Miljødirektoratet som har myndigheten til å åpne for kvotejakt. De har vurdert gaupebestanden og kommet til at det ikke er forsvarlig å åpne for jakt når det er et mål å øke bestanden. Avgjørelsen ble påklaget til Klima- og miljødepartementet av Nordland Bondelag og Nordland Sau og Geit. Departementet tok ikke klagen til følge.

Miljødirektoratets brev kan leses her.
Klima- og miljødepartementets klagebehandling kan leses her.