Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

I 2018 er det fordelt 7 millioner kroner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å redusere tap av sau og rein i fylket.

Størsteparten av midlene er fordelt til søkere innenfor sauenæring og reindriftsnæringa. I tillegg er det tildelt midler til kompetanseheving knyttet til jakt/felling, godtgjøring av kommunale skadefellingslag og til konfliktdempende tiltak.

Den regionale rovviltnemnda har satt av kr 2 480 000,- til tiltak i sauenæringa. Følgende tiltak er prioritert:

  • Gjeting/utvida tilsyn i regi av beitelag/kommuner
  • Elektronisk overvåking (innkjøp av radiobjeller/e-bjeller)
  • Planlagt tidlig sanking
  • Kadaverhundarbeid (kurs/godkjenningsprøver)

Kr 2 446 600,- er satt av til tiltak i reindrifta. I tillegg er det brukt kr 1 273 400,- av restmidler fra 2017 til tiltak i 2018, det vil et si samlet budsjett for reindrifta på kr 3 720 000,- i 2018. Følgende tiltak er prioritert:

  • Flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder
  • Intensiv gjeting i kombinasjon med tilleggsfôring i tilknytning til kalvinga
  • Tilleggsfôring på vinteren som alternativ til flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder
  • Tidlig slakting av kalv
  • Elektronisk overvåking (innkjøp av radiobjeller/e-bjeller)

Fordeling av midler til de enkelte søknader kan sees i oversikten i høyre marg eller under.