Ivaretakelse av trua natur i det nordnorske kulturlandskapet

Skjøtsel av kulturlandskap. Foto: Fylkesmannen i Nordland
Skjøtsel av kulturlandskap. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Gjennom tilskuddsordningen for trua naturtyper har Fylkesmannen i år tildelt midler til en rekke grunneiere og initiativtakere som skjøtter verdifulle lokaliteter med trua natur i kulturlandskapet.

Blant annet er det innvilget søknader om slått av over 60 verdifulle slåttemarker, fra Vega i sør til Hadsel i nord. På lista over skjøtselstiltak står også beite og lyngbrenning i kystlynghei.

Både kystlynghei og slåttemark er utvalgte naturtyper. I naturmangfoldloven er det mulighet for å gi noen naturtyper en status som "utvalgt naturtype". Naturtyper med status som utvalgt skal tas særlig hensyn til. Det er også opprettet en tilskuddsordning som skal bidra til at verdiene i utvalgte og andre trua naturtyper blir ivaretatt. I Nordland er det gitt tilskudd til skjøtsel av verdifulle lokaliteter med utvalgte naturtyper i flere år.

I tillegg til pågående skjøtsel skal det i år kartlegges og utarbeides skjøtselsplaner for flere lokaliteter med trua natur i kulturlandskapet. Erfarne naturtypekartleggere avgrenser viktige naturtyper i felt og kommer med skjøtselsanbefalinger for de ulike arealene i samråd med grunneier. Slik kan vi oppnå en målretta og god skjøtsel for å ivareta naturtypene i kulturlandskapet med det tilhørende artsmangfoldet!