Naturmangfald

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Fylkesmannen er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Fylkesmennene har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Fylkesmennene deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Fylkesmannen har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir


29.03.2019

Oteren – en sårbar art i nordlandsnaturen

Fylkesmannen har ofte blitt kontaktet om observasjoner av oter, påkjørsler av oter og ulike konflikter knyttet til oter. Vi ønsker her å gi svar på en del spørsmål og avklare en del misforståelser om oter og forvaltning av oter.

05.12.2018

Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019


28.05.2018

Verden trenger humler

Humlene er en av de viktigste artene pollinerende insekter vi har. Uten humler vil mange planter ikke kunne formere seg. Også planter som vi er avhengig av til matproduksjon. Men humlene er sårbare og flere av de viktige humleartene er truet.

10.07.2017

Engeløya i Steigen har fått status som utvalgt kulturlandskap

Engeløya i Steigen kommune fikk i slutten av juni status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Dette betyr blant annet at området i årene fremover vil få egne statlige midler for å ta vare på og formidle verdiene i kulturlandskapet.

12.06.2017

Kurs i Brønnøysund om bekjemping av fremmede skadelige planter

Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede skadelige plantearter i Brønnøysund torsdag 24.august. Kurset er åpent for alle relevante aktører og det er ingen kursavgift.

12.06.2017

Kurs i Svolvær om bekjemping av fremmede skadelige planter

Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede plantearter i Svolvær tirsdag 15.august. Kurset er åpent for alle relevante aktører og det er ingen kursavgift.

09.06.2017

Kartlegging av naturtypar i Nordland

Sommaren 2017 vert det gjennomført kartlegging av naturtypar etter NiN-systemet på oppdrag frå Miljødirektoratet. I Nordland skal det kartleggast elleve områder i Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Grane, Alstahaug og Herøy.

29.05.2017

Kurs på Fauske om bekjemping av fremmede skadelige planter i Salten

Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede plantearter på Fauske tirsdag 20.juni. Kurset er åpent for alle relevante aktører og det er ingen kursavgift.

03.10.2016

Nærmer seg rekordåret 2015

Årets hekkesesong for hubro i Lurøy har vært svært god

02.06.2016

Artsrike kulturmarker tas vare på i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har fordelt 1,6 millioner i tilskudd til tiltak i trua naturtyper. Restaurering og slått av artsrike slåttemarker og beiting i kystlynghei utgjør størstedelen av tiltakene.

Fleire nyhende