Klimasats i Nordland 2018

To bruer til Tverlandet
To bruer til Tverlandet (Foto: Svein Einar Stuen / Fylkesmannen i Nordland)

9 kommuner og Nordland fylkeskommune har til sammen fått betydelig med "Klimasats"-midler for tiltak som kan bidra til reduksjon av kommunale klimautslipp. Nesten halvparten gikk til Flakstad kommune.

Nordland har fått tildelt nesten 5,4 mill kr av Klimasats-midlene for 2018. Av dette fikk Flakstad kommune hele 2,43 mill kr i tilskudd for fortsatt innsats for reduksjon av klimautslipp fra kystfiskehavner. Midlene skal blant annet gå til etablering av infrastruktur for elektrisk drift i havna og innsamling og analyse av data fra fiskefartøy og bedrifter. 

Narvik og Bodø kommune fikk også en betydelig del av midlene. Narvik skal øke kapasiteten for å sikre at klimahensyn blir ivaretatt i kommuneplanleggingen for ny storkommune, mens Bodø blant annet får tilskudd for fortsatt arbeid med planlegging for klimavennlig ny bydel. Det er ellers grunn til å framheve at Salten har fått midler til etablering av klimanettverk, med sekretariat i Fauske kommune.

Fordelingen av midler går ellers fram nedenfor. Nasjonalt ble det fordelt nesten 150 mill kr også i 2018. I alt hadde nordlandskommunene søkt om 7,5 mill kr. 

Midlene er fordelt etter en konkret vurdering av den enkelte søknaden, og ut fra følgende kriterier:

  • Potensial for utlippsreduksjon
  • Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
  • Overføringsverdi og spredningspotensial.
  • Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
  • Ambisjoner for klimagassreduksjon ut over minimum i lover og forskrifter
  • Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
  • At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.

Oversikt over de tildelte midlene til Nordland går fram nedenfor: 

Kommune Prosjektnavn Tilskudd i 1000 kr Type tiltak
Bodø kommune Snarveisprosjekt/ 10-minuttersbyen 100 Gang/sykkelvei
Bodø kommune, prosjektet  Ny by - Ny flyplass Kommunedelplan for ny bydel i Bodø 500 Areal- og transportplanlegging
Evenes kommune Klimasats til og fra Evenes flyplass 50 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Evenes kommune Omlegging til el-transport 120 Lade tjenestebiler
Fauske kommune Salten klimanettverk 200 Nettverk
Flakstad kommune  Klimasatsing i kystfiskehavner - hovedprosjekt  2430 Ferger/båt/havn
Hadsel Kommune Nye Stokmarknes Ungdomsskole 250 Bygg
Narvik kommune Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing 928 Organisering/stilling
Nordland fylkeskommune Forprosjekt Klimanettverk Nordland 250 Klimapartnere/samarbeid med næringslivet
Rana kommune Nordlandsparken 120 Gang/sykkelvei
Vestvågøy kommune Forstudie etablering av biogassanlegg på Vestvågøy 250 Biogass
Vågan kommune Innkjøp av EL-sykler 170 Sykkel/elsykkel 

 

Vi viser for øvrig til oversikten som er gitt over årets tildeling på Miljokommune.no (se også i høyre marg). Her er det også mulig å finne nærmere begrunnelse for de tildelingene som så langt er gjort.