Klima

Global oppvarming krev klimatilpassingar. For Noregs del betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperaturar, meir nedbør og meir ekstremver. Klimautfordringane kan få store konsekvensar for miljø og samfunn. 

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar og for å avgrense framtidige skadar. Ein viktig del av planleggingsarbeidet er gode transportløysingar, robuste vegar og jernbaner, sikker energiforsyning og bustader og andre bygningar som ikkje ligg utsett til for jordras eller andre naturkatastrofar. Fylkesmannen skal òg medverke til at samfunnet er førebudd på å takle flaum, ras, straumbrot og andre alvorlege hendingar.

Lokal planlegging for klimaendringar

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringa ute i lokalsamfunna. Det er kommunane som har hovudansvaret for å byggje gode samfunn for innbyggjarane sine, og klimaperspektivet er ein viktig del av denne planlegginga.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunane tek tilstrekkeleg omsyn til klimaendringane når dei gjer vedtak. Fylkesmannen er sektorstyresmakt for blant anna miljø og landbruk og har mynde til å føre tilsyn med kommunane, overprøve enkeltvedtak som ikkje tek tilstrekkeleg omsyn til klimaendringar, og fremme motsegner etter plan- og bygningslova.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunane.
  • Fylkesmannen rettleier kommunane i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjere kva krav og forventningar staten har til kommunane, og samtidig formidle synspunkt frå kommunane til sentrale styresmakter.

Vis meir


28.10.2016

Midler til betydelig klimasatsing i Nordland

Klimasatsmidlene for 2016 er fordelt. Over 2.6 mill kr er fordelt for å støtte tiltak for et bedre klima i Nordland.

08.06.2016

Nordland med egen "Klimaprofil"

Klimaprofil Nordland viser  hva slags klima som venter oss i tida som kommer. Den viser blant annet at det blir stadig viktigere å planlegge for riktig lokalisering av nye utbyggingsområder.

18.04.2016

Klimasats - 100 millioner til kommunene

Kommunene og fylkeskommunene utfordres til å søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

13.04.2016

Spennende konferanse om klimatilpassing i Nordland

På konferansen kom det både fram hva vi kan vente oss av klimaendringer, og hva vi må gjøre for å tilpasse oss. Kommunene skal bruke klima- og energiplanlegging som grunnlag for å redusere klimagassutslippene framover.

01.03.2016

Konferanse om klimatilpasning i Nordland

Konferansen holdes i Bodø 7. april 2016, og skjer i samarbeid med Nordland fylkeskommune og og Norges Vassdrages- og Energidirektorat (NVE). 

03.12.2015

Foreslår tiltak for å imøtekomme økte overvannsmengder

Overvannsutvalget foreslår en rekke endringer i lovverket for å forebygge skader fra økte vannmengder i fremtida.

03.12.2012

Veiledning om havnivåstigning

Veilederen gir gode råd om hvordan kommunene bør behandle havnivåstigning i risiko- og sårbarhetsanalyser, arealplanlegging og byggesaker.