Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


12.02.2019

Dobling i antall forurensningstilsyn

I 2018 hadde Fylkesmannens Miljøvernavdeling tilsyn med 71 virksomheter i Nordland. 53 av disse fikk pålegg om å rette avvik. Seks fikk varsel om tvangsmulkt og en fikk varsel om stenging. Ingen ble anmeldt.

20.11.2018

Avinors miljøarbeid får "Bestått"

Fylkesmannen i Nordland har over en periode på 5 år besøkt alle flyplassene i fylket som driftes av Avinor. Hovedinntrykket vårt er at Avinor tar miljøarbeidet på alvor.

16.11.2018

Engasjerte havnesjefer i møte med Fylkesmannen

Fire uker etter gjennomføring av havnetilsyn var Fylkesmannen tilbake på Myre. Denne gangen var det Øksnes Havnevesen som inviterte til et felles møte med havnesjefer fra Lofoten og Vesterålen. Tema var håndtering av avfall fra skip.

24.06.2018

Kunngjøring av endret tillatelse etter forurensningsloven for Mosjøen lufthavn, Kjærstad

Avinor AS har fått ny tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane. Vedtaket kan påklages av berørte parter innen tre uker etter kunngjøring.  

24.06.2018

Høring av søknad fra Godthåp AS om utfylling i sjø ved Ballstad Slip

Fylkesmannen i Nordland mottok den 12.1.2017 en søknad fra Godthåp AS om utfylling i sjø ved Ballstad Slip i Vestvågøy kommune. Før vi behandler søknaden gis hjemmelshavere av tilstøtende og nærliggende eiendommer mulighet til å uttale seg. Søknaden legges også ut til offentlig ettersyn på Fylkesmannens hjemmeside og på servicetorget i Vestvågøy kommune. Utfyllingen er søkt med den hensikt å vinne land i forbindelse med utvidelse av areal til virksomheten ved Ballstad Slip. 

03.05.2018

Dumping og deponering av snø - hva er lov?

Brøytesnø kan inneholde betydelig med forurensninger og søppel. Hvilke regler gjelder egentlig når man vil lagre brøytesnø eller tippe den i sjøen? Vi gir her en oversikt over de mest relevante bestemmelsene i forurensningsloven og plan- og bygningsloven. 

06.04.2018

Brevkontroll av risikovurdering ved bruk av kjemiske avlusningsmidler

Fylkesmannen har utført en brevkontroll med syv selskap som driver akvakultur av laks, ørret og sjøørret i sjø. Kontrollen fokuserte på risikovurdering ved bruk av utvalgte kjemiske avlusningsmidler.

19.03.2018

Søknad om utfylling i sjø - Svolvær - Vågan

Skarvik AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved bedriften i Svolvær i Vågan kommune. 

13.03.2018

Søknad om mudring og dumping i Svolvær havn - Vågan

Vågan Havnevesen har søkt Fylkesmannen om mudring og dumping i Svolvær havn. Formålet med tiltaket er å redusere faren for bunnkjenning. 

25.01.2018

Høringsmøte om opprydding i forurenset sjøbunn

Fylkesmannen har varslet pålegg om tiltaksplan og inviterte til høringsmøte. Skipsverftene mener at de allerede har tatt en stor del av regninga.

Fleire nyhende