Viltforvaltning

Elg i midnattsol ved SaltstraumenViltforvaltningen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på. Fylkeskommunen har regionalt ansvar for forvaltning av jaktbart vilt, mens ansvaret for forvaltningen av truede arter og ansvarsarter (som f.eks. havørn) er lagt til Fylkesmannen.

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Det er Direktoratet for naturforvaltning som fastsetter jakttiden for de jaktbare artene, men kommunene kan forlenge eller forkorte denne for enkelte arter. Vi vil her informere om enkelte arter som vi får mange henvendelser om.

Elg og annet hjortevilt:

Vi har laget en veileder til hjorteviltforvaltningen som blant annet viser rettighetshavernes, kommunenes, fylkeskommunens og fylkesmannens roller og oppgaver.

Grågås:

Fylkesmannen kan åpne for tidligere jaktstart på grågås. Her er en oversikt som viser hvor det er åpnet for tidligere jakt, lenke til nyhetssaker

Mårhund:

Dette er en art som vi ikke ønsker å få etablert i Norge. Se mer info om arten og aktuelle tiltak.

Oter:

Det er ikke åpnet for jakt på oter, men dersom den gjør stor skade i oppdrettsanlegg kan det være aktuelt å gi fellingstillatelse. Se info på egen side, med søknadsskjema.

Fallvilt:

Funn av døde hjortedyr bør meldes til kommunen. Fugler og annet dødt vilt som blir funnet er staten sin eiendom. Mange arter kan beholdes fritt for utstopping, men noen arter krever at preparanter søker om tillatelse til utstopping. Lenke til forskift og liste preparanter.


09.04.2019

Oteren – en sårbar art i nordlandsnaturen

Fylkesmannen har ofte blitt kontaktet om observasjoner av oter, påkjørsler av oter og ulike konflikter knyttet til oter. Vi ønsker her å gi svar på en del spørsmål og avklare en del misforståelser om oter og forvaltning av oter.

28.03.2019

Tildeling av midler til vilttiltak i 2019

Fylkesmannen har fordelt kr 550.000,- til lokale vilttiltak for 2019.

16.11.2018

Forvaltningsplan for grågås i Nordland

En ny forvaltningsplan setter fokus på kunnskap om økende bestander, økende beiteskader på innmark, og behovet for mer organisert jakt på grågås.

02.08.2016

Jakt på grågås og sanking av egg

Fylkesmannen vil med dette informere om gjeldende jakttider for grågås i Nordland.