Tilsyn med Salten Smolt AS i Vikelva i Saltdal kommune

Mandag 25. august 2014 var Fylkesmannen i Nordland på tilsyn på settefiskanlegget til Salten Smolt AS, tidligere Salten Havbruk. I tilsynsrapporten konkluderer vi med at anleggets påvirkning på Vikelva er uakseptabel. Vi har tatt med i vurderinga at lav vannføring og høy produksjon tilsier at dette er den tiden på året da tilstanden i elva er som verst.

Tilsynet var uvarslet, og ble utført etter klage på forurensning i Vikelva.

Funn ved tilsynet

Vi fant synlige tegn på forurensningen i form av illeluktende gjørmeliknende sedimenter. Det var også påvekst på steiner, som populært blir kalt lammehaler. Elvevannet ovenfor utslippet var klart, mens elven stedvis var blakket 1 til 2 kilometer nedenfor anlegget.

Det ble også funnet store mengder hele fôrpellets nær utslippspunktet til anlegget. I utslippstillatelsen som bedriften har er det stilt krav om at partikler av denne størrelsen skal bli fanget opp av renseanlegget. Da bedriften ble konfrontert med funnet ble det ved inspeksjon avdekket en rift i en filterduk i renseanlegget. Fôrpelletene var i ulike stadier av nedbrytning, noe som tyder på at de har sluppet gjennom renseanlegget over en tidsperiode på minimum flere dager.

 

Påvekst av organisk materiale. Såkalte lammehaler i tidlig stadie

Bilde: Påvekst av organisk materiale på steiner, såkalte "lammehaler"

Pellets like nedenfor utslipp til Vikelva

Bilde: Fôrpellets som er sluppet ut i elva

Krav til bedriften

Bedriften har en plikt til å hindre forurensning eller begrense virkningen av den når det er åpenbart at dette kan gjøres uten urimelige kostnader. Denne plikten er uavhengig av om de har en gyldig utslippstillatelse.

I dette tilfellet vurderer vi at relativt små tiltak kan gi store forbedringer i Vikelva. Salten Havbruk AS er pålagt å gi en skriftlig tilbakemelding på funnene i tilsynsrapporten innen slutten av september. Her skal de samtidig gi en plan for å begrense forurensningen på lang og kort sikt. De skal også gi en beskrivelse av renseanlegget som er i bruk (renseeffekt, egenkontroll av anlegget med mer).

Videre saksgang

Anlegget har en utslippstillatelse som ble gitt i 1988. Vi vurderer at denne bør og skal oppdateres, uavhengig av tilsynet som er foretatt, da forutsetningene for driften er endret siden den gang.