Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgåver knytte til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Fylkesmannen er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Fylkesmannen rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Fylkesmannen forvaltar tilskot til næringsutvikling innan landbrukssektoren mellom anna med midlar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlar).

Vis meir


19.02.2020

Kommunevise budsjettfullmakter 2020

Fylkesmannen har gitt kommunene i Nordland budsjettfullmakter, for ordninger innen jord- og skogbruk, der kommunene har vedtaksmyndighet.

31.01.2020

Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Frist for søknad om stimuleringstilskudd i 2020 er 22. februar. Samme frist gjelder for rapportering for 2019.

10.01.2020

Tilskudd til veterinære reiser

Landbruksdirektoratet utvikler nytt søknadssystem for veterinærer.

14.11.2019

Ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplan

Det er gjort et dypdykk i regelverket som omhandler gjødslingsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng.

20.05.2019

Fagsamlinger for kommunal landbruksforvaltning

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling har hatt fagsamlinger om produksjonstilskudd og kontroll i mai 2019.

28.01.2019

Vi oppfordrer søkere til å benytte elektroniske skjema i Altinn

9. februar åpnes det for å søke om SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering elektronisk.

20.09.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv kan sendes elektronisk

Landbruksforetak kan siden 15. august søke om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv elektronisk.

09.08.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v. blir elektronisk 15. august

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn fra 15. august. Dette gir kortere saksbehandlingstid og penger på konto flere uker tidligere enn før.

11.06.2018

Kurs om tilskudd til sykdomsavløsning i Agros

Det nettbaserte fagsystemet Agros skal forenkle håndteringen av tilskudd til sykdomsavløsning i landbruket. Systemet planlegges tatt i bruk 15. august 2018. Kommunene inviteres til kurs i Mosjøen eller Bodø første uka i september.

01.03.2018

Søk om produksjonstilskudd innen 15. mars

Det er foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke tilskudd i mars. Om du bare har bifolk, eller bare driver med planteproduksjon, skal du ikke søke før ved del 2 av søknaden. Del 2 har frist 15. oktober. Det er kommunen som behandler alle søknader og som svarer på spørsmål om produksjontilskudd.

Fleire nyhende