Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgåver knytte til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Fylkesmannen er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Fylkesmannen rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Fylkesmannen forvaltar tilskot til næringsutvikling innan landbrukssektoren mellom anna med midlar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlar).

Vis meir


20.05.2019

Fagsamlinger for kommunal landbruksforvaltning

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling har hatt fagsamlinger om produksjonstilskudd og kontroll i mai 2019.

28.01.2019

Vi oppfordrer søkere til å benytte elektroniske skjema i Altinn

9. februar åpnes det for å søke om SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering elektronisk.

20.09.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv kan sendes elektronisk

Landbruksforetak kan siden 15. august søke om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv elektronisk.

09.08.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v. blir elektronisk 15. august

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn fra 15. august. Dette gir kortere saksbehandlingstid og penger på konto flere uker tidligere enn før.

11.06.2018

Kurs om tilskudd til sykdomsavløsning i Agros

Det nettbaserte fagsystemet Agros skal forenkle håndteringen av tilskudd til sykdomsavløsning i landbruket. Systemet planlegges tatt i bruk 15. august 2018. Kommunene inviteres til kurs i Mosjøen eller Bodø første uka i september.

01.03.2018

Søk om produksjonstilskudd innen 15. mars

Det er foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke tilskudd i mars. Om du bare har bifolk, eller bare driver med planteproduksjon, skal du ikke søke før ved del 2 av søknaden. Del 2 har frist 15. oktober. Det er kommunen som behandler alle søknader og som svarer på spørsmål om produksjontilskudd.

19.12.2017

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2018

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 

10.10.2017

Tilskuddsordninger for unge bønder

En oversikt over ulike tilskuddsordninger for tradisjonelle landbruksforetak.

09.05.2017

Tidligpensjon for jordbrukere

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake ? Fra du er 62 år til du fyller 67 år kan du benytte deg av tidligpensjonsordningen. Ett av kravene er at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier og at du selv har drevet gården i minst 15 år.

07.04.2017

Hvorfor avkortes det i søknader om produksjonstilskudd i jordbruket?

I Nordland var det 2 114 foretak som søkte om produksjonstilskudd i jordbruket ved søknadsomgangen i august 2016. Samlet utbetaling i Nordland ble 366,5 millioner kroner. Før utbetaling var det avkortet 1,3 millioner kroner i beregnet tilskudd. Avkortingene var fordelt på 88 foretak.  Beløpene  varierte fra noen hundre kroner til over 140 000 kroner.

Fleire nyhende