Vanskelige beiteforhold for rein – vis hensyn

Rein i gjerde på Glomfjordfjellet
Rein i gjerde på Glomfjordfjellet (Foto: Ing-Lill Pavall / Fylkesmannen i Nordland)

Kriseberedskapsutvalget for reindrift har nå erklært beitekrise i tre reinbeitedistrikt i Nordland. Snøforholdene gir generelt vanskelige beiteforhold for rein i store deler av fylket. Vi ber folk vise hensyn når de er på tur. Kommuner, idrettslag og andre aktører som er ansvarlig for aktivitet i utmarka bør ha dialog med reindrifta om situasjonen.

Det er ikke endringer i beitesituasjonen for de reinbeitedistriktene som allerede er rammet av beitekrise. Kriseberedskapsutvalget var samlet 4. mars og vurderte situasjonen.

Følgende områder i Nordland er nå definert som kriseområder:

  • Byrkjie/Børgefjell – Hattfjelldal og Grane kommuner
  • Ildgruben – Hemnes, Rana og Hattfjelldal kommuner
  • Saltfjellet – Rana, Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål og Meløy kommuner

Se tidligere nyhetssak: Beitekrise for rein i deler av Nordland (19.02.2020)

Det kan være behov for å stenge snøskuterløyper eller avklare planlagt aktivitet, arrangementer eller motorisert ferdsel i utmark.

Rein på vandring

Mange reineiere har allerede begynt å fôre reinflokkene. Selv om det fôres, kan enkelte rein legge ut på vandring etter mat. Reineierne vil også la reinen spre seg mer enn vanlig, der det er mulig. Reinen beveger seg dermed på større område enn vanlig for å finne mat. Dette kan gjøre det vanskelig for reineierne å ha oversikt over all reinen til enhver tid. Derfor er det noen steder rein der det vanligvis ikke er rein på denne årstiden.

Ta hensyn og meld ifra

Fylkesmannen ber folk om å være oppmerksomme og ta hensyn til rein i terrenget. Forstyrrelser kan gjøre at reinen bruker mer energi og trekker vekk fra de få områdene hvor det er tilgjengelige beiter.

Ser du spor i snøen, kan det være rein i området selv om du ikke ser dem. Hvis du oppdager rein i terrenget, unngå å forstyrre unødvendig. Vent til reinen trekker unna selv eller forsøk å gå rundt og utenfor syne.

Vi ber om at folk holder hunder under god kontroll.

Kjører du snøskuter, plikter du å opptre aktsomt og hensynsfullt (motorferdselloven § 8). Vis hensyn, kjør aktsomt og begrens kjøringen i områder hvor det oppholder seg rein. Da rein lett følger skuterspor, vil kjøring utenfor lovlige løyper fort kunne føre til at reinen følger sporene ned til veier og bebyggelse med de utfordringene det fører med seg.

Hvis du ser dyr som lider, meld ifra til lokale reineiere eller Mattilsynet. Kontaktinformasjon finner du i vedlagte lenker.

Reineiere bør vurdere tiltak

Kriseberedskapsutvalget for reindrifta har gitt de kriserammede reinbeitedistriktene tillatelse til å bruke egne midler som er satt av til kriseberedskap. Det mest aktuelle tiltaket er å fôre reinen med kraftfôr og rundballer.

Noen siidaandeler kan også søke om ekstraordinært tilskudd. De søknadene vi allerede har mottatt, behandles fortløpende.

Viktig med god dialog med reindrifta om snøskuterløyper

Alle berørte kommuner bør gå i dialog med de berørte reinbeitedistriktene for å diskutere behov for å stenge snøskuterløyper av hensyn til beitende rein. Vi oppfordrer også reindrifta om å varsle aktuelle kommuner om behov for å stenge løyper.

Flere aktører kjører snøskuter med direktehjemmel i motorferdselloven eller etter dispensasjon, for eksempel Forsvaret, kraftlag og idrettslag. Vi oppfordrer til å avklare kjøringen med de berørte reindriftsinteressene, hvis det er rein i områdene der de planlegger kjøring.

Motorferdselsforbud

Fylkesmannen kan stenge snøskuterløyper for motorferdsel for å ivareta reindriftsinteressene.

Eventuelle motorferdselsforbud annonseres på våre nettsider og i lokalavisene. Hold deg oppdatert på hvor løyper/områder er stengt for motorferdsel før du kjører.