Presentasjoner fra Reindriftsseminar 2020

Her finner du presentasjonene fra reindriftsseminaret i Mosjøen 11.-12. mars.

Årets reindriftsseminar var delt i to.

Dag 1 var temaet bærekraftig reindrift. Denne dagen kunne alle som var interessert i å lære mer om reindrift og å delta i diskusjonen rundt temaene som ble tatt opp, melde seg på.

Presentasjoner:

Nytt fra reindriftsavtalen - Morten Floor, Landbruks- og matdepartementet

Innføring om reindrift i Nordland - Tom Lifjell, Nordland Reindriftssamer

Betraktninger om arealsaker fra Fylkesmannen - Stein Tage Domaas, Fylkesmannen i Nordland

Betraktninger om arealsaker fra en utbygger - Børge Johnsen, Statens vegvesen

Betraktninger om arealsaker fra en kommune - Helge Lynghaug, Vefsn kommune

Betraktninger om arealsaker fra en reineier - Tom Lifjell, Ildgruben reinbeitedistrikt

Prosjekt om ressursperson for reindrifta i Nordland - Ragnhild Sparrok Larsen, Nordland Reindriftssamer

Erfaringer fra prosjektet i Trøndelag - Svein Bjørk, plankonsulent i Nord-Trøndelag reinbeiteområde

Om besøksstrategier - Inge Ingvaldsen, Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Metodikk for bestandsregistrering - Jonas Kindberg, Rovdata

Prosjekt om medvirkning i bestrandsregistrering? - Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

 

Dag 2 hadde temaet selvstyre, forvaltning og beredskap. Denne dagen var tiltenkt reineierne og representer fra reindriftsforvaltninga, og var satt av til den direkte dialogen mellom reindriftsnæringa og de ulike aktørene i reindriftsforvaltninga.

Presentasjoner:

Kriterier for bærekraftsmålene i reindriftspolitikken - Ellino Jåma, Norske Reindriftssamers Landsforbund

Fylkesmannens rolle som førstelinje for reindrift - Stein Tage Domaas, Fylkesmannen i Nordland

Reindriftas interne selvstyre - Ola Rygh, Landbruksdirektoratet

Informasjon om SANKS tilbud - Berit Frøydis Svineng Johnsen, Finnmarkssykehuset

Prosjekt: Mot til handling - Ellinor Jåma, Norske Reindriftssamers Landsforbund

HMS-tjeneste for reindrifta - Johan Martin Stenfjell

Kriseberedskapsutvalget for reindrift i Nordland - Ing-Lill Pavall, Fylkesmannen i Nordland

Atomberedskap - Inger Margrethe Hætta Eikelmann, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet