Etablerer HMS-tjeneste for reindrifta

Reindriftsavtalepartene har gitt Norsk Landbruksrådgivning i oppdrag å utvikle en HMS-tjeneste for reindrifta. Dette skal skje gjennom et treårig prosjekt. To prosjektstillinger på 50 % er nå lyst ut.

Styrking av HMS-tjenesten i reindrifta har vært sentrale temaer under de siste års reindriftsavtaleforhandlinger. I Reindriftsavtalen 2019/2020 ble Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet enige om å etablere et eget pilotprosjekt for å utvikle en HMS-tjeneste for reindrifta. Avtalepartene ønsker at HMS-tjenesten skal bidra til å redusere ulykkene i reindrifta og til å styrke bedriftshelsetjenesten.

Norsk Landbruksrådgivning driver i dag HMS-rådgivning for bønder, og vil gjennom oppdraget i Reindriftsavtalen utvide sitt arbeid til å omfatte reindriftsnæringa. HMS-tjenesten for reindrifta skal være utadretta og ha en praktisk tilnærming.

Prosjektet blir nå dratt i gang ved at to prosjektstillinger på 50 % er lyst ut.

Her er lenke til stillingsannonsen på finn.no