Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

(Foto: Marianne Vileid Uleberg)

Næringsaktører, forvaltning, forsknings - og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge kan innen 1. juni søke om tilskudd til prosjekter som kan bidra til utvikling av det arktiske landbruket.

Fylkesmennene i Nord-Norge har 1,5 millioner kr til formålet og ønsker å støtte landsdelsdekkende prosjekter som kan bidra til at regionale muligheter i arktisk landbruk utnyttes og videreutvikles.

I 2019 ønsker vi særlig å prioritere prosjekter innen disse områdene:

Omsetning potet, grønt og bær

For mange produsenter i Nord-Norge er det lang avstand til pakkeri som tar imot, vasker og pakker potet og grønnsaker. Transportkostnadene for de produsentene som ligger lengst fra pakkeri er høye. Omsetning av potet, grønt og bær er en utfordring for mange nye produsenter som ønsker å satse på potet, grønt og bærproduksjon med et omfang som er større enn det som omsettes direkte fra gården. De arktiske midlene kan innvilges til prosjekter som øker kunnskapen om hvilke forutsetninger som må være på plass for å få til bedre systemer for omsetningen av potet, grønt og bær i landsdelen (forutsetter kontakt med prosjekt Grønt i Nord i regi av Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge som fikk støtte i 2018 til et prosjekt på potet, grønt og bær).

Beitebruk og beiteressurser

Kulturlandskap gror igjen og det biologiske mangfoldet blir mindre ved redusert beitebruk. Det er i dag et fokus på økt bruk av lokale ressurser for matproduksjon og på klimavennlig produksjon. De arktiske midlene kan innvilges til prosjekter som informerer, formidler erfaringer og synliggjør verdien av beiteressursene og beitebruken i det arktiske landbruket.

Samhandlingsarenaer for det arktiske landbruket

Det er lange avstander i landsdelen, det å skape arenaer for samhandling, kunnskaps- og kompetanseutveksling i det arktiske landbruket er derfor et område som er viktig for utviklingen av landbruksnæringa og som det kan innvilges arktiske midler til.

Kriterier og søknadsprosess

  • Vi støtter kun nordnorske prosjekter. Det betyr at prosjektene skal gjennomføres i Nord-Norge og ha en nordnorsk prosjekteier og søker.
  • Prosjekter der arktiske midler kan bidra til å løse ut andre virkemidler og ressurser vil bli prioritert.
  • Det kan gis tilskudd med inntil 75% av godkjente kostnader i prosjektet.
  • Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett med fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan.
  • Det gis ikke tilskudd til bedriftsrettede prosjekter. Enkeltbedrifter som ønsker å utvikle sin bedrift kan ta kontakt med Innovasjon Norge for informasjon om muligheter for støtte.

Søk innen 1. juni 2019!

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Mer informasjon om tidligere satsing på utvikling av det arktiske landbruket finner du på nettsidene til Fylkesmennene.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark på fmtfpost@fylkesmannen.no eller Statens hus, 9815 Vadsø.